تبلیغات
وبلاگ تخصصی مهندسی عمران - واژه نامه (1)
»Bracing
بادبندی

»Cracking load
بار ترك خوردگی

» Capacity pushover
توانایی- ظرفیت

»Creep
خزش

»Composite partially re strained moment frame(C-RRF)
سیستم قاب خمشی نیمه گیردار مركب

»Composite ordinary moment frame (C-ORF)
سیستم قاب خمشی معمولی مركب

» Composite intermediate moment frame (C-IMF)
سیستم قاب خمشی متوسط مركب

»Composite special moment frame (C-SMF)
سیستم قاب خمشی ویژه مركب

»(SPSW یا C-RCSW) Composite reinforced concrete shear wall or composite special plate shear wall
سیستم قاب دارای دیواربرشی بتنی مسطح یا فولادی مركب

»Composite eccentric braced frame (C-EBF)
سیستم قاب مهاربندی شده واگرای مركب

»Composite concentric braced frame (CBF)
سیستم قاب مهاربندی شده همگرای مركب

»Composite moment resisted frame (C-MRF)
سیستم قاب خمشی مركب

»Compression members
اعضای فشاری

»Code
آیین نامه

»Composite members
اعضای مركب

»Destructive test
آزمایش مخرب

»Design load
بارطراحی

»Demand
تقاضا

» Deflection
تغییرمكان

»Displacement
تغییر مكان

»Dynamic vibration absorber
ارتعاش گیر دینامیكی

»Deformation
تغییر شكل

»Deterioration
تخریب

»Damage assessment
برآورد خسارت

»Ductility
شكل پذیری

»Damage forecast
پیش بینی خسارت

»Dynamic analysis
آنالیز دینامیكی

»Elastic deformation
تغییر شكل الاستیك

»Elastic deformation
تغییر شكل ارتجاعی

»Elastic limit
حدالاستیك

 
»Free vibration
ارتعاش آزاد

»Free-lateral vibration
ارتعاش آزاد جانبی

»Flexible
انعطاف پذیر

»Failure
خرابی

»Forecast
پیش بینی

»Flexible joints
اتصالات انعطاف پذیر

»Lateral load
بار جانبی

»Limit state
حالت حدی

»Load combination
تركیب بار

»Lapped joint
اتصالات پوششی

»Link-connection-joint-junction
اتصال

»Linear analysis
آنالیز خطی

»Nondestructive test
آزمایش غیرمخرب

»Natural period of vibration
پریود طبیعی ارتعاش

»Natural period of structure
پریود طبیعی سازه

»Non linear analysis
آنالیز غیرخطی

»Optimum distribution of seismic forces
توزیع بهینه نیروهای زلزله

»Optimization
بهینه سازی

»Performance based design
مبنای طراحی عملكردی

»Performance Point
نقطه عملكرد

» Permissible stress
تنش مجاز

» Plastic deformation
تغییر شكل خمیری

»Plastic deformation
تغییر شكل پلاستیكی

» Plastic hinge
مفصل خمیری

»Plastic hinge
مفصل پلاستیك

»Plastic limit
حد الاستیك

»Performance based design
طراحی براساس عملكرد

»Plastic analysis
آنالیز خمیری

»Rehabilitation-upgrading-reclamation-improvement
بهسازی

»Retrofitting
مقاوم سازی

»Rupture
گسیختگی

»Shear connection
اتصال برشی

»Seismic load
بارزلزله

»Stiffness
سختی سازه

»Stress
تنش

»Strengthening
تقویت

»Stability
پایداری

»Spectral analysis
تحلیل طیفی

»Shear strength
مقاومت برشی

»Sway
حركت جانبی

»Statically determinate
ایستائی

»Strength design method
طراحی براساس مقاومت

»Time analysis
تحلیل زمانی

»Torsion
پیچش

»Working load-service load
باربهره برداری

»Yield stress
تنش تسلیم

»Yield
تسلیم

»Yield strength
حدجاری شدن