تبلیغات
وبلاگ تخصصی مهندسی عمران - ماده صد قانون شهرداری

ماده صد قانون شهرداری

یکشنبه 15 دی 1392 09:53 ب.ظنویسنده : Mj.R.R.Kh M.Sc

 

مقدمه

ماده صد قانون شهرداری به همراه 2 تبصره درسال 1345 به قانون شهرداریها الحاق گردید و پس از آن در سال 1352 تبصره 1 ماده صد به شكل موجود اصلاح و درسال 1355 قانون الحاق 6 تبصره به ماده صد قانون شهرداریها از تصویب مجلس گذشت و درتاریخ 27/6/58 تبصره های 2 تا 8 به ماده صد الحاق گردید. پس از پیروزی انقلاب درسال 1362 امر رسیدگی به تخلفات دركمیسیون ماده صد متوقف و مقررشد پرونده های مذكور به دادگستری ارسال گردد. دراوایل سال 1367 كمیسیون تعزیرات حكومتی در شهرداریها تشكیل و كار رسیدگی به تخلفات ساختمانی را بر طبق آئین نامه مربوطه برعهده گرفت و در اواخر سال 1367، فعالیت مجدد كمیسیون با تنفیذ مع الواسطه حضرت امام خمینی(ره) آغاز گردیده و تاكنون فعالیت آن درسراسر كشور ادامه دارد. چنانچه توسعه كلانشهرها به لحاظ جمعیت و وسعت مدنظر قرارگیرد؛ تناسب آن با تغییرات قوانین دراینخصوص، تأمل برانگیز است. كلانشهرهای كشور درحالیكه با مصالح و فن آوریهای جدید ساختمانی درحال توسعه افقی و عمودی هستند جهت نحوه برخورد با تخلفات از قوانین 40 سال پیش استفاده می كنند. كیفیت برگزاری كمیسیون ماده صد درشرایط فعلی یقیناً اكتفای موج تخلفات ساختمانی درحال انجام در كلانشهرها را نمی كند.

مقررات ملی ساختمان كه در حال حاضر مراحل بازنگری خود را می گذراند، در مجموع قوانینی را بدست ما می دهند كه مهندسین با استفاده از آن می توانند نسبت به كنترل طراحی ، ساخت و مصالح ساختمانی آن اقدام كنند.


ماده صد قانون شهرداری:

مالکین اراضی واملاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت وساز از شهرداریها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه بوسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کنند.
 

تبصره 1 : چنانچه از لحاظ اصول فنی و شهر سازی یا بهداشتی تخریب ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه باشد شهرداری می بایست موضوع را در کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور ، نماینده دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر مطرح و کمیسیون پس از وصول به ذینفع اعلام میکند که ظرف 10 روز توضیحات خودرا کتبا ارایه دهد ، پس از مدت فوق کمیسیون پرونده را در جلسه با حضور نماینده شهرداری بدون حق رای مطرح می نمایدو چنانچه رای به تخریب صادر گردد (قسمتی از بنا یا کل آن ) مهلت 2 ماهه ارایه میشود و شهرداری موظف است رای را به مالک ابلاغ وچنانچه مالک در مدت تعیین شده اقدام ننماید شهرداری راسا اقدام نموده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود .

 

تبصره  2 : در صورتی که اضافات بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی در قسمت مسکونی باشد و تخریب آن ضرورت نداشته باشد رای به جریمه از یک دوم ارزش معاملاتی تا 3 برابر برای هر متر مربع صادر می گردد و چنانچه ذینفع جریمه را پرداخت نکند شهرداری مکلف است پرنده را به کمیسیون ارجاع و تقاضای تخریب کند و کمیسیون نیز رای مذکور را صادر نماید .

 

تبصره 3 : اضافات تجاری خلاف مفاد پروانه ساختمانی از 2برابر تا 4 برابر ارزش معاملاتی به ازای هر متر مربع رای جریمه صادر می گردد و چنانچه مالک از پرداخت جریمه خودداری نماید طبق بند آخر ماده 2 عمل می شود .

 

تبصره 4 : در خصوص بنای بدون اخذ مجوز از شهرداری در صورتی که اصول فنی شهر سازی و بهداشتی رعایت شده باشد در خصوص مسکونی معادل ارزش معاملاتی ساختمان و در خصوص تجاری معادل ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی را داشته باشد هر کدام که مبلغ ان بیشتر است را از ذینفع دریافت نماید .

 

تبصره 5 : در خصوص عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح ان کمیسیون می تواند از یک برابر تا 2 برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع (به متراژ25 متر) جریمه نماید .

 

تبصره 6 : مالکین نباید تجاوز به معبر عمومی نمایید و شهرداری مکلف است اگر اینچنین اتفاق افتاد از ادامه کار جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارجاع نماید . در خصوص عدم استحکام بنا عدم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی در ساختمان در صلاحیت کمیسیون ماده 100است .

 

تبصره 7 : مهندسین ناظر مکلف به نظارت در ساخت و ساز هستند . هر گاه مهندس ناظر تخلف نماید(تبصره یک ماده 100) شهرداری مکلف است موضوع را به نظام معماری و ساختمان جهت طرح در شورای انتظامی معرفی نماید .

 

تبصره 8 : دفاتر اسناد رسمی می بایست گواهی پایان کار یا عدم خلاف برای ساختمانهای ناتمام را ملاحضه و در سند قید نمایند .

 

تبصره 9 : ساختمانهایی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ تصویب نقش جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده 100 معاف می باشند .

 

تبصره  10 : در خصوص ارا ماده 100کمیسیون ماده 100 هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ ظرف 10روز نسبت به ان رای اعتراض کند مرجع رسیدگی به ان کمیسیون ماده 100 دیگر خواهد بود که اعضای ان غیر از افراد قبلی می باشد و رای این کمیسیون قطعیست .

 

تبصره 11 : آئین نامه معاملاتی توسط شهرداری تهیه و مورد تصویب انجمن شهر می باشد و سالی یک بار قابل تجدید نظر است .

------------------------------------------------------------------------------------------

با نگاهی بر نكات موجود در مباحث مقررات ملی ساختمان در می یابیم كه واضحترین و مشخص ترین قانون موجود كه متضمّن تحقق مباحث مذكور  است، قانون ماده صد شهرداری و تباصر آن می باشد .اما این قانون عمدتاً مصداق تخلف از اصول شهرسازی، بهداشتی و فنی است و به لحاظ عرفی و عملی تعابیر فنی آن به سایر مقررات ملی تعمیم پیدا نكرده است. لذا این مقاله ضرورت تدوین قوانینی جهت ضمانت اجرایی مباحث مقررات ملی ساختمان را یادآور می شود. 
متأسفانه قانون ماده صد شهرداری با توجه به شرایط فعلی ساخت و ساز و رشد جمعیت، بازدارندگی لازم را درمباحث شهرسازی بهداشتی و فنی ندارد. چرا كه این قانون بروز نشده و پاسخگوی شرایط فعلی شهرها و خصوصا كلانشهرهای كشور نیست پیشنهاد صریح تجدید نظر در كیفیت حقوقی تدوین مقررات ملی ساختمان و تصویب قوانین صریح جهت حمایت از اجرای آن است.


نحوه نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان

در صدور پروانه اركان اجرایی و نظارتی ، مؤثر در اجرای مقررات ملی ساختمان شامل مهندسین طراح و محاسب می باشند كه در اقدام به طراحی و محاسبه،  یا عرفاً در تأئید این موارد نقشی دارند . و همچنین شهرداری و سازمانهای وابسته از جمله سازمان آتش نشانی  سازمان ترافیك و ... مواردی را در زمان صدور پروانه در نقشه ها و مستندات آن كنترل می كنند تا انطباق با مقررات ملی ساختمان كنترل شود . همچنین وفق بند 2-3-4 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان : « سازمان نظام مهندسی استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان می باشد و در صورت مشاهده تخلف یابد مراتب را حسب مورد برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان ، سازمان مسكن و  شهرسازی استان و سایر مراجع قانونی ذیربط اعلام نماید . در صورت احراز هرگونه تخلف ، برخورد انظباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذیرفت .  

در صدور پایانكار نیز به صورت مشابه مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان به عهده مهندسین ناظر می باشد كه پس از آن در صورت عدم رعایت ، شهرداری و سازمانهای وابسته ضمن بازدید ها و نظارتهای پلیس ساختمان و مأمورین مربوطه وفق ماده 100 قانون شهرداری موارد مغایر را جهت برخورد با مالك به كمیسیون ماده صد و جهت برخورد با مهندسین به شورای انتظامی معرفی خواهند كرد .

همچنین وفق ماده 35 قانون نظام مهندسی مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای مقرات ملی ساختمان بر عهده سازمان مسكن و شهرسازی است و از این طریق نظارت مضاعف بر عهده سازمان نظام مهندسی قرار گرفته است .

در مجموع  وفق ماده 34 قانون نظام مهندسی ، عدم رعایت مقررات یاد شده تخلف از قانون محسوب می شود و لذا می تواند وفق قوانین ، از طریق مراجع قضایی پیگیری و طرح شكایت گردد . اما اگر فرض كنیم كه مسیر مراجع قضایی روال غیر معمول است و با توجه به كثرت پرونده های قضایی ثمر بخشی آن مورد تأمل است ، لذا به آسیب شناسی مسیر معمول و جاری در برخورد با متخلفین از اجرای مقررات ملی ساختمان می پردازیم كه وفق ماده 100 قانون شهرداری، صرفاً كمیسیون ماده 100 و شورای انتظامی خواهد بود .

با نگاهی به مقدمه و انتهای متون  یكایك مباحث مقررات ملی ساختمان نیز این نكته قوت میگیرد كه مسیری جز دو مرجع ذكر شده جهت برخورد و نظارت وجود ندارد ، چرا كه این دو مرجع می تواند در گردش كاری جاری و معمول پرونده ها لحاظ شوند و در نتیجه فرهنگ سازی مناسب تر جهت بازدارندگی از تخلفات از طریق این دو مسیر ، با امیدواری بیشتری همراه است . به عنوان مثال : نكات قید شده  ذیل در مباحث 12 و 16 و 18  یادآوری می گردد:

مبحث 12  ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

"12-1-5-9- شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان موظف به نظارت  بر عملكرد مجری و مهندس ناظر می باشند . در صورت بروز تخلف باید مراتب به  شورای انتظامی  نظام مهندسی ساختمان گزارش گردد."

مبحث 16  تاسیسات بهداشتی

"16-1-9-1- مسئول امور ساختمان در شهرداری یا هر مقام قانونی ذیربط باید در جریان پیشرفت كلرهای اجرایی و  در پایان كار، از چگونگی اجرای هر قسمت  از كار بازرسی به عمل آورد و از نتیجه بازرسی مدارك لازم را تهیه كند.

16-1-9-4-  در پایان عملیات تهیه و نصب تأسیسات بهداشتی ساختمان باید از طرف مسئول امور ساختمان ئر شهرداری یا هر مقام قانونی ذیربط ، بازرسی نهایی صورت گیرد و پیش از صدور گواهی تأیید كل كار ، همه مواردی كه با الزامات مندرج در ین مبحث از مقررات مغایرت دارد صورت برداری و تصحیح شود "

مبحث 18  عایق بندی و تنظیم صدا

انتهای مقدمه "... آن قسمتهایی از مشكلات آكوستیكی مد نظر قرار گرفتند كه جنبه  بنیادی دارند عمدتاً به سفتكاری ساختمان مربوط می شوند . زیرا، ‌اصلاح كردن این قبیل مسائل در مراحل بعد از احداث ساختمان اگر غیر ممكن نباشد ، بسیار پرهزینه خواهد بود. "

همچنین مباحث حریق ، گاز وآسانسور و پله برقی به جهت نظارت مستقیم شهرداری ، سازمان آنش نشانی و شركت گاز در اجرا با تأكید بیشتری مورد نظارت و ارزیابی قرار گرفته است .


تخلفات واقع در صلاحیت كمسیون ماده 100 و تبصره های آن حوزه های زیر را در بر می گیرد:
 
1 - تخلف احداث بنای بدون پروانه
2 - تخلف تراكم اضافی
3-     تخلف مربوط به عدم احداث پاركینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پاركینگ
4- تجاوز به معابر شهر
5- تغییر كاربری
6- تخلف عدم استحكام بنا
7- تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی
 
با مروری مجدد به جنس و ماهیت تخلفات واقع در صلاحیت و حوزه اختیارات كمسیون ماده صد ق. ش، بسادگی می توان دریافت كه دو تخلف اخیر (موارد 6 و 7) بطور واضح در راستای اهداف 21 مبحث مقررات ملی ساختمان كه مقدمتاً نیز به آن پرداخته شد می باشد. لذا صدور آراء مقتدر و اجرای دقیق و كامل احكام صادره تنها راه نیل و تحقق مقررات ملی ساختمان خواهد بود..
شهرداری، مهندسان ناظر ساختمانی و دفاتر اسناد رسمی، سه ركن اصلی و مثلث اقتدار و بازدارندگی این ماده از قانون شهرداری و تباصر آن و به تبع آن تحقق مقررات ملی ساختمان خواهند بود . 
بطور خلاصه می توان وظایف هریك از این اركان را در حوزه های ذیل بر شمرد:
الف – شهرداری :
1 – جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد
2 – طرح دعوا در كمسیون م صد
3 – ابلاغ تصمیم كمسیون به مالك
4 – اجرای آرای كمسیون م صد
5 – تقاضای صدور رأی تخریب از كمسیون نسبت به ذی نفعی كه از پرداخت جریمه خودداری كرده است.
6 – جلوگیری از ادامه عملیات تجاوز به معابر شهر و ارسال پرونده امر به كمسیون .
ب – مهندسان ناظر ساختمانی :
1 – نظارت بر عملیات اجرائی ساختمانی كه به مسوولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه (فرض بر این است كه پروانه بر مبنای انطباق كامل نقشه ها اعم از طراحی و محاسبات فنی آن با مفاد مقررات ملی ساختمان صادر شده است).
2 – گواهی مطابقت ساختمان با پروانه ، نقشه و محاسبات.
3 – اعلام تخلف به شهرداری.
ج – دفاتر اسناد رسمی :
قیدِ گواهی پایان ساختمان و گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله صادر شده توسط شهرداری (در مورد ساختمانهای ناتمام ، درج در سند با توجه به قسمت اخیر تبصره م 8).
 
اشكال اساسی قانون ماده صد از چند جنبه قابل توجه است:
1- ابهام در تعریف «جلوگیری» كه در متن ماده صد قید گردیده است عملاً اختیارات بسیاركمی جهت شهرداری فراهم نموده است و جلوگیری واقعی را به بعد از صدور رأی كمیسیون موكول نموده است. چه بسا پلمب و جلوگیری از فك پلمب بعضاً با پیگیری های حقوقی و ارسال به دادگاه امكان مؤثربودن خواهدداشت كه آن هم سیكل پیچیده، نامطمئن و ناپایداری دارد.
2- با این وصف جلوگیری از تخلفات ساختمانی بازه زمانی به وسعت بازدید و ارسال پرونده به كمیسیون و صدور رأی و ابلاغ و پلمب پس از آن دارد كه باوجود امكان اعتراض وفق تبصره 10 ماده صد، بازه زمانی اجرای آراء قلع، وسیعتر نیز خواهدشد و درمجموع درشرایط عادی قانوناً حداقل 24 روز كه آنهم معمولاً باتوجه به زمان مكاتبات و نوبت پرونده ها بیشتر خواهدشد، زمان خواهد برد و به این ترتیب دراین مهلت زمانی با اصرار مالكین به تخلف، ساختمان پیشرفیت فیزیكی خواهدداشت و درصورتیكه بازدید بر رأی تأثیرگذار باشد؛‌ امكان صدور رأی قلع را تضعیف كرده و چنانچه رأی قلع صادر گردد؛ حجم بیشتری از هزینه ملی كه صرف ساخت و ساز گردیده منهدم خواهدشد.
3- باعنایت به افزایش كثرت پرونده ها و عدم امكان تسلط بر شرایط مشابه پرونده ها، صدور آراء متناقض درتخلفات یكسان، عملاً فرهنگ نامناسبی را جهت میل به تخلف ازسوی كمیسیون ماده صد رواج می دهد؛ بدیهی است با این شیوه هیچ قانون قطعی در برخورد با تخلفات در شهر ما وجود ندارد و با نگاهی به آمار ریسك موجود در تخلفات بالا نیست و ضرر ناشی از آن برای متخلفین باتوجه به افزایش قیمت خرید و فروش مسكن جبران شدنی است.
 
 
برای ایجاد قاطعیت در تغییر شرایط فعلی لازمست یكبار دیگر تبعات منفی ساخت و سازهای غیرمجاز را مرور كنیم.
ساخت و سازهای غیرمجاز معمولاً سبب تولید تصاویر نازیبا و ناهماهنگ درشهر می گردند. شهر نازیبا شهروندان نازیبا (به لحاظ جسمی و روحی) دارد. از تبعات اجتماعی وسیع ناشی از تخلفات ساختمانی درحاشیه و مركز شهر گریزی نیست. با ساخت و سازهای غیرمجاز و ناپایدار ممكن است درمدت كوتاهی حتی درچند ثانیه جمعیت كثیری از مردم به دلیل یك بلای طبیعی از دست بروند. با ساخت و سازهای غیرمجاز ممكن است در بلندمدت نسلی از مردم دچار آسیبهای اجتماعی شدیدی بشوند و افتخارات خود و پیشرفتهای خود را از دست بدهند.
و با ذكر این نكات، طرح این سؤالات خالی از لطف بنظر نمی رسد كه :
چگونه می توان از توسعه تخلفات جلوگیری كرد؟ چه عواملی باعث می شود كه مردم بازهم تخلف كنند؟ آیا باید ساخت و سازهای غیرمجاز را به حال خود رها كنند؟ آیا تخلفات ساختمانی پیام فرهنگی برای مجاورین و سایر نقاط شهر ندارد؟ آیا تصمیماتی كه ما با شیوه فعلی در كمیسیونها اتخاذ می كنیم تولید فرهنگ از حاشیه به مركز است؟‌  یا توسعه فرهنگ مركز به حاشیه شهر است؟ براستی صدور آراء كمیسیونهای ماده صد بنحویكه در قانون تصریح گردیده است درشرایط فعلی موردی است؟ یا هر رأی موجی از فرهنگ درمیان مردم منتشر می كند؟ ما با صدور این آراء چه پیامی برای مردم می فرستیم؟ آراء متناقض چه پیامی به مردم می دهد؟ آیا درخواست ما از مردم اینست كه تخلف نكنند؟ یا ما از مردم می خواهیم كه بهانه های خوبی برای تخلف كردن داشته باشند؟ نوعاً دلایلی كه مردم برای انجام تخلف در دفاعیات خود می آورند چه پیامی برای ما دارد؟ و آیا تناقض آراء در كمیسیونهای ماده صد كه طبیعت صدور آراء با قوانین فعلی است به رفع مشكلات كمك می كند یا به توسعه مشكلات؟ براستی ابهامات و نواقص ماده صد قانون شهرداری با وضعیت فعلی كلانشهرها چه كرده است؟ كثرت پرونده ها كه به دلیل نبود اختیارات قانونی لازم برای شهرداری جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز روبه افزایش است؛ تعدد شعب كمیسیون ماده صد را به بار آورده است و تعدد شعب كمیسیونها درهر كلانشهر، بازهم سبب كثرت آراء می گردد.
 
 
 
 
تلاشهای انجام شده و یا درحال انجام از سوی شهرداریها ( مثال تطبیقی از فعالیتهای شهرداری مشهد بعنوان دبیر کارگروه تخصصی ماده صد کلانشهرها)
1-     پیشنهاد اصلاح ماده صد قانون شهرداری
2-     تدوین آیین نامه اجرایی آن
3-     مكانیزه كردن سیستم كمیسیون ماده صد
4-     ایجاد وحدت رویه در اصدار رأی در كمیسیونهای ماده صد
5-     آسیب شناسی پرونده های خاص و ریشه یابی ابهامات مواجهه
6-      تحلیل موانع موجود درهمگرایی بیشتر میان كمیسیون های ماده صد و دیوان عدالت اداری
7-     ریشه یابی نقض آراء كمیسیون ماده صد و نقاط ضعف آن
8-    تعریف شفاف و دقیق ضوابط شهرسازی با دلایل فنی و قانونی
 
نتیجه گیری
اینكه مقررات ملی ساختمان و قوانین شهرداری دارای تفاوت اساسی و ماهیتی در بعد ضمانت در اجرا هستند. می توان گفت، بر خلاف قوانین شهرداریها كه مستقیما تحت پوشش احكام ماده صد و سایر پیگردهای قانونی برای اجرا هستند، معضل اصلی مقررات ملی ساختمان، عدم وجود سیستم ضمانت در اجرا است.              
از سوی دیگر، مقررات ملی ساختمان، بشدت فنی و فاقد جنبه های حقوقی بازدارنده و راهكارهای پیشگیرانه و اجرایی است. مخاطبین این مقررات و قوانین، مهندسین هستند و چنانچه مالك و سازنده، عزم جزمی بر اجرای آن نداشته باشند معلوم نیست به جز قانون شهرداری و بطور خاص ماده صد آن در كنار قانون نظام مهندسی و شورای انتظامی كه در حدفاصل این دو قانون بروز می یابد، چه مرجع دیگری می تواند در مقابل تخلف از مقررات ملی ساختمان واكنش نشان دهد.
آنچه كه عملاً اتفاق افتاده است تلاشهای ناموفقی است كه جسته و گریخته در نظام مهندسی استانها صورت می گیرد اما علت كندی و شكست این تلاشها عدم وجود مواد و تباصر قانونی مقتدر وقاطع در برخورد با متخلفین است. برخورد با مهندسین در صورت شكایت مالك و یا با استفاده از تبصره 7 ماده صد كه به دلیل شرایط اجتماعی آمار بالایی از اجرایی آنرا در دست نداریم صورت می گیرد و طرح پرونده در شورای انتظامی در عمل پس از وقوع تخلف طبق آمار موجود، دردی از كیفیت نامطلوب ساخت را درمان نخواهد كرد.
نتیجه، سردرگمی مردم در دریافت علائم شهرداری است. مردم باید به كدام سو حركت كنند؟ و ما چه فرهنگی میان آنان رواج می دهیم؟ مع الوصف، نتیجه ای كه عاید می شود اینست كه ما با جمعیت كثیر فعلی چاره ای جز استفاده از ابزارهای مناسب جهت توزیع متعادل امتیاز و محرومیت هستیم و باید از فن آوریهای نوین  و قوانین جدید در نگاه صحیح به جمعیت كثیر مردم شهر استفاده كنیم .
مواردی چون ایزو، استاندارد، بیمه، مکانیزاسیون (اطلاع رسانی و گردش کاری اینترنتی)، آموزش و بکارگیری بخش خصوصی ، ابزارهایی جهت نگاهی صحیح به رشد جمعیت هستند.
البته با نگاهی به سردرگمی موجود در شیوه نظارت و ارزیابی ساختمانها به وضوح در می یابیم كه پیشرفت ما در به روزآوری قوانین، همگام با پیشرفت در استفاده از فن آوریهای نوین ساخت وساز نبوده است، كه خود مبحثی پرقوت جهت نقد و بررسی را می طلبد. اما چنانچه به شیوه ها و پیشرفت موجود در دو مقوله نحوه نظارت و ارتقاء كیفیت ساخت بسنده كنیم، ابتدایی ترین راه حل، تدوین مقررات ملی ساختمان با نگاه حقوقی و اجرایی است. به عبارت بسیار ساده می بایست در هریك از مباحث، روشن گردد كه در صورت عدم اجرای مقررات ملی ساختمان، چه جریمه ای و از طریق چه مرجعی، شامل متخلفین خواهد شد؟ و آیا این جریمه ها بازدارنده هستند یا صرفاً گردش كاری بیهوده ای در پرونده های مرتبط ایجاد خواهند كرد.
این مقاله تلاشی بود جهت برانگیختن دو فعالیت مشخص:
1-     به روزآوری و تدوین صریح قوانین و مقررات با گرایش تضمین اجرای مقررات ملی ساختمان
2-   برخورد قاطع با متخلفین از اجرای مقررات ملی ساختمان در دو حوزه دولتی و بخش خصوصی به نحوی كه گردش كاری مشخصی جهت رویه قضایی این موارد ایجاد گردد.
 
 
منابع:
1-       حجتی اشرفی- غلامرضا، مجموعه كامل قوانین و مقررات محشای شهرداری و شوراهای اسلامی
2-       مواد قانونی تخلفات ساختمانی كمیسیون ماده صد، تدوین: دبیرخانه كمیسیونهای ماده صد شهرداری مشهد
3-       شمس- عبدالله، آیین دادرسی مدنی، 1382، جلد اول،تهران، نشر میزان
4-       مدنی- جلال الدین،آئین دادرسی مدنی،1381، تهران، نشر میزان
5-       منصور- جهانگیر، قانون شهرداری ها،1383، تهران،نشر دیدار
6-       مباحث مرتبط در مجموعه مقررات ملی ساختمانمنبع : http://purnasiri.blogfa.com


آخرین ویرایش: دوشنبه 16 دی 1392 10:12 ب.ظ

 
سه شنبه 8 مرداد 1398 11:28 ب.ظ

Wow plenty of great facts!
canada online pharmacy canada medication pharmacy no 1 canadian pharcharmy online prescriptions from canada without canadian government approved pharmacies canada medications buy canadian pharcharmy online24 north west pharmacies canada trusted pharmacy canada cialis from canada
دوشنبه 3 تیر 1398 08:09 ق.ظ

This is nicely expressed. !
the best choice cialis woman click here cialis daily uk buy online cialis 5mg acheter cialis meilleur pri cost of cialis per pill cialis patentablauf in deutschland we choice free trial of cialis cialis savings card order cialis from india cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 2 تیر 1398 04:13 ب.ظ

Beneficial knowledge. With thanks!
cialis online nederland are there generic cialis order a sample of cialis cialis en mexico precio callus cialis savings card canada discount drugs cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis 10 doctissimo cialis price thailand
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:06 ق.ظ

With thanks, Plenty of forum posts!

cialis dosage recommendations click here take cialis cialis 30 day sample cialis online deutschland cialis generico in farmacia generic cialis 20mg uk cialis tadalafil cialis tadalafil cialis mit grapefruitsaft opinioni cialis generico
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:13 ب.ظ

Cheers! Loads of facts!

cialis 5 mg scheda tecnica acquistare cialis internet how does cialis work cialis pills price each price cialis wal mart pharmacy precios cialis peru buy cialis uk no prescription cialis dosage tadalafil 10 mg order cialis from india
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:48 ب.ظ

Thank you! Very good stuff.
generic cialis at the pharmacy generic cialis pill online we choice free trial of cialis viagra cialis levitra ou trouver cialis sur le net achat cialis en itali cialis daily reviews cialis in sconto cialis uk cialis uk
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:09 ق.ظ

You made your position extremely nicely!!
cialis for sale in europa cialis tablets for sale import cialis chinese cialis 50 mg buying cialis in colombia cialis per paypa buy generic cialis we like it cialis price cialis italia gratis only best offers cialis use
جمعه 24 خرداد 1398 09:53 ق.ظ

Regards. Plenty of content!

cialis professional from usa cialis generico online cialis sale online generic cialis with dapoxetine cialis canada on line rezeptfrei cialis apotheke cialis online deutschland cialis 100mg suppliers cialis wir preise cialis y deporte
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:22 ب.ظ

You stated this fantastically.
cialis coupons printable if a woman takes a mans cialis viagra vs cialis canada discount drugs cialis dose size of cialis cialis online cialis 50 mg soft tab canadian drugs generic cialis precios de cialis generico cialis sicuro in linea
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:11 ق.ظ

Kudos, I appreciate this.
cialis generic acheter du cialis a geneve viagra vs cialis cialis online nederland callus opinioni cialis generico click here take cialis cialis e hiv cialis generico in farmacia cialis authentique suisse
دوشنبه 20 خرداد 1398 10:05 ق.ظ

This is nicely put. .
cialis for sale cialis dosage are there generic cialis cialis sale online comprar cialis 10 espa241a cialis en 24 hora prescription doctor cialis cilas sublingual cialis online callus
یکشنبه 19 خرداد 1398 02:21 ب.ظ

It's amazing in support of me to have a website, which is helpful for my knowledge. thanks admin
جمعه 17 خرداد 1398 10:51 ب.ظ

Wonderful postings, Regards.
cialis professional yohimbe cialis 05 brand cialis generic cialis pills price each cialis authentique suisse generic cialis soft gels we use it cialis online store opinioni cialis generico we recommend cialis best buy cialis generique 5 mg
چهارشنبه 21 فروردین 1398 08:20 ب.ظ

Kudos. A good amount of material!

canadian pharmaceuticals companies canada pharmaceuticals online online pharmacy aarp recommended canadian online pharmacies canadian online pharmacies legitimate online pharmacies in usa drugs for sale in canada canada drugs canada medication pharmacy canadianpharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:34 ب.ظ

You actually stated that wonderfully.
generic cialis pill online order a sample of cialis cialis for daily use we choice free trial of cialis cialis online nederland when can i take another cialis rx cialis para comprar cialis 5 mg funziona 40 mg cialis what if i take trusted tabled cialis softabs
سه شنبه 13 آذر 1397 02:09 ب.ظ

You explained this superbly!
cialis dosage cialis qualitat cialis great britain cialis side effects costo in farmacia cialis brand cialis nl cialis rezeptfrei precios cialis peru cialis dosage recommendations cialis savings card
سه شنبه 13 آذر 1397 02:41 ق.ظ

Reliable postings. Many thanks!
tadalafil generic we choice free trial of cialis tadalafilo cialis mit grapefruitsaft generic cialis 20mg tablets tadalafilo price cialis wal mart pharmacy wow cialis 20 cialis e hiv 200 cialis coupon
دوشنبه 12 آذر 1397 01:38 ب.ظ

Many thanks, Loads of data!

prezzo di cialis in bulgaria cialis generico cialis wir preise cialis generique dose size of cialis where do you buy cialis bulk cialis tadalafil 5mg we recommend cialis best buy cialis australian price
دوشنبه 12 آذر 1397 02:23 ق.ظ

Regards! An abundance of content!

cialis daily dose generic preis cialis 20mg schweiz can i take cialis and ecstasy cialis farmacias guadalajara cialis ahumada cialis great britain prix cialis once a da wow cialis tadalafil 100mg acheter cialis meilleur pri cialis cuantos mg hay
یکشنبه 11 آذر 1397 01:33 ب.ظ

Superb write ups. Kudos.
if a woman takes a mans cialis venta de cialis canada look here cialis order on line cialis price thailand cialis daily we recommend cialis info deutschland cialis online cialis name brand cheap tarif cialis france safe dosage for cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 02:10 ق.ظ

Tips well utilized!!
cost of cialis per pill ou trouver cialis sur le net venta cialis en espaa calis tadalafil 20 mg compare prices cialis uk cialis kaufen bankberweisung only here cialis pills cialis generic prescription doctor cialis
شنبه 10 آذر 1397 01:34 ب.ظ

This is nicely put! .
generic cialis 20mg tablets cialis cuantos mg hay cialis professional yohimbe prices for cialis 50mg cialis manufacturer coupon american pharmacy cialis sialis buy cialis uk no prescription cialis 20 mg cost order a sample of cialis
جمعه 9 آذر 1397 02:23 ب.ظ

Awesome facts. Appreciate it!
cialis 5 mg schweiz we like it cialis soft gel tadalafilo cialis wir preise cialis 20mg prix en pharmacie click now buy cialis brand cialis tadalafil online cialis australia org cialis dosage recommendations cialis 20 mg effectiveness
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:17 ب.ظ

Seriously many of awesome info!
cialis for sale south africa buy generic cialis cialis herbs cialis vs viagra cialis 5 mg scheda tecnica costo in farmacia cialis cialis baratos compran uk when will generic cialis be available prescription doctor cialis canadian discount cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:39 ب.ظ

This is nicely expressed! .
walgreens price for cialis best generic drugs cialis precios de cialis generico cialis rezeptfrei sterreich cialis generique 5 mg cost of cialis per pill generic cialis in vietnam acheter cialis meilleur pri acheter cialis kamagra low dose cialis blood pressure
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:40 ق.ظ

Fantastic stuff, With thanks!
safe dosage for cialis cialis canada cialis et insomni cialis uk next day cialis 200 dollar savings card cialis purchasing price cialis per pill try it no rx cialis cialis en mexico precio 200 cialis coupon
پنجشنبه 19 مهر 1397 03:54 ب.ظ

Thanks a lot. An abundance of facts!

levitra cheap 20mg levitra levitra prices buy levitra online buy generic levitra levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra online levitra 20 mg cheap 20mg levitra levitra without a doctor prescription
سه شنبه 10 مهر 1397 08:55 ق.ظ

You actually revealed it adequately.
brand cialis generic only now cialis for sale in us cialis generico en mexico cialis tablets australia 40 mg cialis what if i take free cialis cialis name brand cheap where to buy cialis in ontario we recommend cheapest cialis cialis authentique suisse
یکشنبه 8 مهر 1397 05:26 ق.ظ

Well spoken really! .
generic low dose cialis only now cialis for sale in us cialis from canada canadian discount cialis cialis e hiv click here to buy cialis cialis sans ordonnance cialis 30 day sample rezeptfrei cialis apotheke cialis taglich
شنبه 31 شهریور 1397 07:10 ب.ظ

Very good postings. Cheers.
canadian mail order pharmacies canadian pharmacy no prescription trusted pharmacy canada northwest pharmacy canada global pharmacy canada online pharmacy canadian prescriptions online trusted pharmacy canada scam trusted pharmacy canada canada drug pharmacy
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30