تبلیغات
وبلاگ تخصصی مهندسی عمران - ماده صد قانون شهرداری

ماده صد قانون شهرداری

یکشنبه 15 دی 1392 08:53 ب.ظنویسنده : Mj.R.R.Kh M.Sc

 

مقدمه

ماده صد قانون شهرداری به همراه 2 تبصره درسال 1345 به قانون شهرداریها الحاق گردید و پس از آن در سال 1352 تبصره 1 ماده صد به شكل موجود اصلاح و درسال 1355 قانون الحاق 6 تبصره به ماده صد قانون شهرداریها از تصویب مجلس گذشت و درتاریخ 27/6/58 تبصره های 2 تا 8 به ماده صد الحاق گردید. پس از پیروزی انقلاب درسال 1362 امر رسیدگی به تخلفات دركمیسیون ماده صد متوقف و مقررشد پرونده های مذكور به دادگستری ارسال گردد. دراوایل سال 1367 كمیسیون تعزیرات حكومتی در شهرداریها تشكیل و كار رسیدگی به تخلفات ساختمانی را بر طبق آئین نامه مربوطه برعهده گرفت و در اواخر سال 1367، فعالیت مجدد كمیسیون با تنفیذ مع الواسطه حضرت امام خمینی(ره) آغاز گردیده و تاكنون فعالیت آن درسراسر كشور ادامه دارد. چنانچه توسعه كلانشهرها به لحاظ جمعیت و وسعت مدنظر قرارگیرد؛ تناسب آن با تغییرات قوانین دراینخصوص، تأمل برانگیز است. كلانشهرهای كشور درحالیكه با مصالح و فن آوریهای جدید ساختمانی درحال توسعه افقی و عمودی هستند جهت نحوه برخورد با تخلفات از قوانین 40 سال پیش استفاده می كنند. كیفیت برگزاری كمیسیون ماده صد درشرایط فعلی یقیناً اكتفای موج تخلفات ساختمانی درحال انجام در كلانشهرها را نمی كند.

مقررات ملی ساختمان كه در حال حاضر مراحل بازنگری خود را می گذراند، در مجموع قوانینی را بدست ما می دهند كه مهندسین با استفاده از آن می توانند نسبت به كنترل طراحی ، ساخت و مصالح ساختمانی آن اقدام كنند.


ماده صد قانون شهرداری:

مالکین اراضی واملاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت وساز از شهرداریها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه بوسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کنند.
 

تبصره 1 : چنانچه از لحاظ اصول فنی و شهر سازی یا بهداشتی تخریب ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه باشد شهرداری می بایست موضوع را در کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور ، نماینده دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر مطرح و کمیسیون پس از وصول به ذینفع اعلام میکند که ظرف 10 روز توضیحات خودرا کتبا ارایه دهد ، پس از مدت فوق کمیسیون پرونده را در جلسه با حضور نماینده شهرداری بدون حق رای مطرح می نمایدو چنانچه رای به تخریب صادر گردد (قسمتی از بنا یا کل آن ) مهلت 2 ماهه ارایه میشود و شهرداری موظف است رای را به مالک ابلاغ وچنانچه مالک در مدت تعیین شده اقدام ننماید شهرداری راسا اقدام نموده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود .

 

تبصره  2 : در صورتی که اضافات بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی در قسمت مسکونی باشد و تخریب آن ضرورت نداشته باشد رای به جریمه از یک دوم ارزش معاملاتی تا 3 برابر برای هر متر مربع صادر می گردد و چنانچه ذینفع جریمه را پرداخت نکند شهرداری مکلف است پرنده را به کمیسیون ارجاع و تقاضای تخریب کند و کمیسیون نیز رای مذکور را صادر نماید .

 

تبصره 3 : اضافات تجاری خلاف مفاد پروانه ساختمانی از 2برابر تا 4 برابر ارزش معاملاتی به ازای هر متر مربع رای جریمه صادر می گردد و چنانچه مالک از پرداخت جریمه خودداری نماید طبق بند آخر ماده 2 عمل می شود .

 

تبصره 4 : در خصوص بنای بدون اخذ مجوز از شهرداری در صورتی که اصول فنی شهر سازی و بهداشتی رعایت شده باشد در خصوص مسکونی معادل ارزش معاملاتی ساختمان و در خصوص تجاری معادل ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی را داشته باشد هر کدام که مبلغ ان بیشتر است را از ذینفع دریافت نماید .

 

تبصره 5 : در خصوص عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح ان کمیسیون می تواند از یک برابر تا 2 برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع (به متراژ25 متر) جریمه نماید .

 

تبصره 6 : مالکین نباید تجاوز به معبر عمومی نمایید و شهرداری مکلف است اگر اینچنین اتفاق افتاد از ادامه کار جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارجاع نماید . در خصوص عدم استحکام بنا عدم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی در ساختمان در صلاحیت کمیسیون ماده 100است .

 

تبصره 7 : مهندسین ناظر مکلف به نظارت در ساخت و ساز هستند . هر گاه مهندس ناظر تخلف نماید(تبصره یک ماده 100) شهرداری مکلف است موضوع را به نظام معماری و ساختمان جهت طرح در شورای انتظامی معرفی نماید .

 

تبصره 8 : دفاتر اسناد رسمی می بایست گواهی پایان کار یا عدم خلاف برای ساختمانهای ناتمام را ملاحضه و در سند قید نمایند .

 

تبصره 9 : ساختمانهایی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ تصویب نقش جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده 100 معاف می باشند .

 

تبصره  10 : در خصوص ارا ماده 100کمیسیون ماده 100 هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ ظرف 10روز نسبت به ان رای اعتراض کند مرجع رسیدگی به ان کمیسیون ماده 100 دیگر خواهد بود که اعضای ان غیر از افراد قبلی می باشد و رای این کمیسیون قطعیست .

 

تبصره 11 : آئین نامه معاملاتی توسط شهرداری تهیه و مورد تصویب انجمن شهر می باشد و سالی یک بار قابل تجدید نظر است .

------------------------------------------------------------------------------------------

با نگاهی بر نكات موجود در مباحث مقررات ملی ساختمان در می یابیم كه واضحترین و مشخص ترین قانون موجود كه متضمّن تحقق مباحث مذكور  است، قانون ماده صد شهرداری و تباصر آن می باشد .اما این قانون عمدتاً مصداق تخلف از اصول شهرسازی، بهداشتی و فنی است و به لحاظ عرفی و عملی تعابیر فنی آن به سایر مقررات ملی تعمیم پیدا نكرده است. لذا این مقاله ضرورت تدوین قوانینی جهت ضمانت اجرایی مباحث مقررات ملی ساختمان را یادآور می شود. 
متأسفانه قانون ماده صد شهرداری با توجه به شرایط فعلی ساخت و ساز و رشد جمعیت، بازدارندگی لازم را درمباحث شهرسازی بهداشتی و فنی ندارد. چرا كه این قانون بروز نشده و پاسخگوی شرایط فعلی شهرها و خصوصا كلانشهرهای كشور نیست پیشنهاد صریح تجدید نظر در كیفیت حقوقی تدوین مقررات ملی ساختمان و تصویب قوانین صریح جهت حمایت از اجرای آن است.


نحوه نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان

در صدور پروانه اركان اجرایی و نظارتی ، مؤثر در اجرای مقررات ملی ساختمان شامل مهندسین طراح و محاسب می باشند كه در اقدام به طراحی و محاسبه،  یا عرفاً در تأئید این موارد نقشی دارند . و همچنین شهرداری و سازمانهای وابسته از جمله سازمان آتش نشانی  سازمان ترافیك و ... مواردی را در زمان صدور پروانه در نقشه ها و مستندات آن كنترل می كنند تا انطباق با مقررات ملی ساختمان كنترل شود . همچنین وفق بند 2-3-4 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان : « سازمان نظام مهندسی استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان می باشد و در صورت مشاهده تخلف یابد مراتب را حسب مورد برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان ، سازمان مسكن و  شهرسازی استان و سایر مراجع قانونی ذیربط اعلام نماید . در صورت احراز هرگونه تخلف ، برخورد انظباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذیرفت .  

در صدور پایانكار نیز به صورت مشابه مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان به عهده مهندسین ناظر می باشد كه پس از آن در صورت عدم رعایت ، شهرداری و سازمانهای وابسته ضمن بازدید ها و نظارتهای پلیس ساختمان و مأمورین مربوطه وفق ماده 100 قانون شهرداری موارد مغایر را جهت برخورد با مالك به كمیسیون ماده صد و جهت برخورد با مهندسین به شورای انتظامی معرفی خواهند كرد .

همچنین وفق ماده 35 قانون نظام مهندسی مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای مقرات ملی ساختمان بر عهده سازمان مسكن و شهرسازی است و از این طریق نظارت مضاعف بر عهده سازمان نظام مهندسی قرار گرفته است .

در مجموع  وفق ماده 34 قانون نظام مهندسی ، عدم رعایت مقررات یاد شده تخلف از قانون محسوب می شود و لذا می تواند وفق قوانین ، از طریق مراجع قضایی پیگیری و طرح شكایت گردد . اما اگر فرض كنیم كه مسیر مراجع قضایی روال غیر معمول است و با توجه به كثرت پرونده های قضایی ثمر بخشی آن مورد تأمل است ، لذا به آسیب شناسی مسیر معمول و جاری در برخورد با متخلفین از اجرای مقررات ملی ساختمان می پردازیم كه وفق ماده 100 قانون شهرداری، صرفاً كمیسیون ماده 100 و شورای انتظامی خواهد بود .

با نگاهی به مقدمه و انتهای متون  یكایك مباحث مقررات ملی ساختمان نیز این نكته قوت میگیرد كه مسیری جز دو مرجع ذكر شده جهت برخورد و نظارت وجود ندارد ، چرا كه این دو مرجع می تواند در گردش كاری جاری و معمول پرونده ها لحاظ شوند و در نتیجه فرهنگ سازی مناسب تر جهت بازدارندگی از تخلفات از طریق این دو مسیر ، با امیدواری بیشتری همراه است . به عنوان مثال : نكات قید شده  ذیل در مباحث 12 و 16 و 18  یادآوری می گردد:

مبحث 12  ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

"12-1-5-9- شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان موظف به نظارت  بر عملكرد مجری و مهندس ناظر می باشند . در صورت بروز تخلف باید مراتب به  شورای انتظامی  نظام مهندسی ساختمان گزارش گردد."

مبحث 16  تاسیسات بهداشتی

"16-1-9-1- مسئول امور ساختمان در شهرداری یا هر مقام قانونی ذیربط باید در جریان پیشرفت كلرهای اجرایی و  در پایان كار، از چگونگی اجرای هر قسمت  از كار بازرسی به عمل آورد و از نتیجه بازرسی مدارك لازم را تهیه كند.

16-1-9-4-  در پایان عملیات تهیه و نصب تأسیسات بهداشتی ساختمان باید از طرف مسئول امور ساختمان ئر شهرداری یا هر مقام قانونی ذیربط ، بازرسی نهایی صورت گیرد و پیش از صدور گواهی تأیید كل كار ، همه مواردی كه با الزامات مندرج در ین مبحث از مقررات مغایرت دارد صورت برداری و تصحیح شود "

مبحث 18  عایق بندی و تنظیم صدا

انتهای مقدمه "... آن قسمتهایی از مشكلات آكوستیكی مد نظر قرار گرفتند كه جنبه  بنیادی دارند عمدتاً به سفتكاری ساختمان مربوط می شوند . زیرا، ‌اصلاح كردن این قبیل مسائل در مراحل بعد از احداث ساختمان اگر غیر ممكن نباشد ، بسیار پرهزینه خواهد بود. "

همچنین مباحث حریق ، گاز وآسانسور و پله برقی به جهت نظارت مستقیم شهرداری ، سازمان آنش نشانی و شركت گاز در اجرا با تأكید بیشتری مورد نظارت و ارزیابی قرار گرفته است .


تخلفات واقع در صلاحیت كمسیون ماده 100 و تبصره های آن حوزه های زیر را در بر می گیرد:
 
1 - تخلف احداث بنای بدون پروانه
2 - تخلف تراكم اضافی
3-     تخلف مربوط به عدم احداث پاركینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پاركینگ
4- تجاوز به معابر شهر
5- تغییر كاربری
6- تخلف عدم استحكام بنا
7- تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی
 
با مروری مجدد به جنس و ماهیت تخلفات واقع در صلاحیت و حوزه اختیارات كمسیون ماده صد ق. ش، بسادگی می توان دریافت كه دو تخلف اخیر (موارد 6 و 7) بطور واضح در راستای اهداف 21 مبحث مقررات ملی ساختمان كه مقدمتاً نیز به آن پرداخته شد می باشد. لذا صدور آراء مقتدر و اجرای دقیق و كامل احكام صادره تنها راه نیل و تحقق مقررات ملی ساختمان خواهد بود..
شهرداری، مهندسان ناظر ساختمانی و دفاتر اسناد رسمی، سه ركن اصلی و مثلث اقتدار و بازدارندگی این ماده از قانون شهرداری و تباصر آن و به تبع آن تحقق مقررات ملی ساختمان خواهند بود . 
بطور خلاصه می توان وظایف هریك از این اركان را در حوزه های ذیل بر شمرد:
الف – شهرداری :
1 – جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد
2 – طرح دعوا در كمسیون م صد
3 – ابلاغ تصمیم كمسیون به مالك
4 – اجرای آرای كمسیون م صد
5 – تقاضای صدور رأی تخریب از كمسیون نسبت به ذی نفعی كه از پرداخت جریمه خودداری كرده است.
6 – جلوگیری از ادامه عملیات تجاوز به معابر شهر و ارسال پرونده امر به كمسیون .
ب – مهندسان ناظر ساختمانی :
1 – نظارت بر عملیات اجرائی ساختمانی كه به مسوولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه (فرض بر این است كه پروانه بر مبنای انطباق كامل نقشه ها اعم از طراحی و محاسبات فنی آن با مفاد مقررات ملی ساختمان صادر شده است).
2 – گواهی مطابقت ساختمان با پروانه ، نقشه و محاسبات.
3 – اعلام تخلف به شهرداری.
ج – دفاتر اسناد رسمی :
قیدِ گواهی پایان ساختمان و گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله صادر شده توسط شهرداری (در مورد ساختمانهای ناتمام ، درج در سند با توجه به قسمت اخیر تبصره م 8).
 
اشكال اساسی قانون ماده صد از چند جنبه قابل توجه است:
1- ابهام در تعریف «جلوگیری» كه در متن ماده صد قید گردیده است عملاً اختیارات بسیاركمی جهت شهرداری فراهم نموده است و جلوگیری واقعی را به بعد از صدور رأی كمیسیون موكول نموده است. چه بسا پلمب و جلوگیری از فك پلمب بعضاً با پیگیری های حقوقی و ارسال به دادگاه امكان مؤثربودن خواهدداشت كه آن هم سیكل پیچیده، نامطمئن و ناپایداری دارد.
2- با این وصف جلوگیری از تخلفات ساختمانی بازه زمانی به وسعت بازدید و ارسال پرونده به كمیسیون و صدور رأی و ابلاغ و پلمب پس از آن دارد كه باوجود امكان اعتراض وفق تبصره 10 ماده صد، بازه زمانی اجرای آراء قلع، وسیعتر نیز خواهدشد و درمجموع درشرایط عادی قانوناً حداقل 24 روز كه آنهم معمولاً باتوجه به زمان مكاتبات و نوبت پرونده ها بیشتر خواهدشد، زمان خواهد برد و به این ترتیب دراین مهلت زمانی با اصرار مالكین به تخلف، ساختمان پیشرفیت فیزیكی خواهدداشت و درصورتیكه بازدید بر رأی تأثیرگذار باشد؛‌ امكان صدور رأی قلع را تضعیف كرده و چنانچه رأی قلع صادر گردد؛ حجم بیشتری از هزینه ملی كه صرف ساخت و ساز گردیده منهدم خواهدشد.
3- باعنایت به افزایش كثرت پرونده ها و عدم امكان تسلط بر شرایط مشابه پرونده ها، صدور آراء متناقض درتخلفات یكسان، عملاً فرهنگ نامناسبی را جهت میل به تخلف ازسوی كمیسیون ماده صد رواج می دهد؛ بدیهی است با این شیوه هیچ قانون قطعی در برخورد با تخلفات در شهر ما وجود ندارد و با نگاهی به آمار ریسك موجود در تخلفات بالا نیست و ضرر ناشی از آن برای متخلفین باتوجه به افزایش قیمت خرید و فروش مسكن جبران شدنی است.
 
 
برای ایجاد قاطعیت در تغییر شرایط فعلی لازمست یكبار دیگر تبعات منفی ساخت و سازهای غیرمجاز را مرور كنیم.
ساخت و سازهای غیرمجاز معمولاً سبب تولید تصاویر نازیبا و ناهماهنگ درشهر می گردند. شهر نازیبا شهروندان نازیبا (به لحاظ جسمی و روحی) دارد. از تبعات اجتماعی وسیع ناشی از تخلفات ساختمانی درحاشیه و مركز شهر گریزی نیست. با ساخت و سازهای غیرمجاز و ناپایدار ممكن است درمدت كوتاهی حتی درچند ثانیه جمعیت كثیری از مردم به دلیل یك بلای طبیعی از دست بروند. با ساخت و سازهای غیرمجاز ممكن است در بلندمدت نسلی از مردم دچار آسیبهای اجتماعی شدیدی بشوند و افتخارات خود و پیشرفتهای خود را از دست بدهند.
و با ذكر این نكات، طرح این سؤالات خالی از لطف بنظر نمی رسد كه :
چگونه می توان از توسعه تخلفات جلوگیری كرد؟ چه عواملی باعث می شود كه مردم بازهم تخلف كنند؟ آیا باید ساخت و سازهای غیرمجاز را به حال خود رها كنند؟ آیا تخلفات ساختمانی پیام فرهنگی برای مجاورین و سایر نقاط شهر ندارد؟ آیا تصمیماتی كه ما با شیوه فعلی در كمیسیونها اتخاذ می كنیم تولید فرهنگ از حاشیه به مركز است؟‌  یا توسعه فرهنگ مركز به حاشیه شهر است؟ براستی صدور آراء كمیسیونهای ماده صد بنحویكه در قانون تصریح گردیده است درشرایط فعلی موردی است؟ یا هر رأی موجی از فرهنگ درمیان مردم منتشر می كند؟ ما با صدور این آراء چه پیامی برای مردم می فرستیم؟ آراء متناقض چه پیامی به مردم می دهد؟ آیا درخواست ما از مردم اینست كه تخلف نكنند؟ یا ما از مردم می خواهیم كه بهانه های خوبی برای تخلف كردن داشته باشند؟ نوعاً دلایلی كه مردم برای انجام تخلف در دفاعیات خود می آورند چه پیامی برای ما دارد؟ و آیا تناقض آراء در كمیسیونهای ماده صد كه طبیعت صدور آراء با قوانین فعلی است به رفع مشكلات كمك می كند یا به توسعه مشكلات؟ براستی ابهامات و نواقص ماده صد قانون شهرداری با وضعیت فعلی كلانشهرها چه كرده است؟ كثرت پرونده ها كه به دلیل نبود اختیارات قانونی لازم برای شهرداری جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز روبه افزایش است؛ تعدد شعب كمیسیون ماده صد را به بار آورده است و تعدد شعب كمیسیونها درهر كلانشهر، بازهم سبب كثرت آراء می گردد.
 
 
 
 
تلاشهای انجام شده و یا درحال انجام از سوی شهرداریها ( مثال تطبیقی از فعالیتهای شهرداری مشهد بعنوان دبیر کارگروه تخصصی ماده صد کلانشهرها)
1-     پیشنهاد اصلاح ماده صد قانون شهرداری
2-     تدوین آیین نامه اجرایی آن
3-     مكانیزه كردن سیستم كمیسیون ماده صد
4-     ایجاد وحدت رویه در اصدار رأی در كمیسیونهای ماده صد
5-     آسیب شناسی پرونده های خاص و ریشه یابی ابهامات مواجهه
6-      تحلیل موانع موجود درهمگرایی بیشتر میان كمیسیون های ماده صد و دیوان عدالت اداری
7-     ریشه یابی نقض آراء كمیسیون ماده صد و نقاط ضعف آن
8-    تعریف شفاف و دقیق ضوابط شهرسازی با دلایل فنی و قانونی
 
نتیجه گیری
اینكه مقررات ملی ساختمان و قوانین شهرداری دارای تفاوت اساسی و ماهیتی در بعد ضمانت در اجرا هستند. می توان گفت، بر خلاف قوانین شهرداریها كه مستقیما تحت پوشش احكام ماده صد و سایر پیگردهای قانونی برای اجرا هستند، معضل اصلی مقررات ملی ساختمان، عدم وجود سیستم ضمانت در اجرا است.              
از سوی دیگر، مقررات ملی ساختمان، بشدت فنی و فاقد جنبه های حقوقی بازدارنده و راهكارهای پیشگیرانه و اجرایی است. مخاطبین این مقررات و قوانین، مهندسین هستند و چنانچه مالك و سازنده، عزم جزمی بر اجرای آن نداشته باشند معلوم نیست به جز قانون شهرداری و بطور خاص ماده صد آن در كنار قانون نظام مهندسی و شورای انتظامی كه در حدفاصل این دو قانون بروز می یابد، چه مرجع دیگری می تواند در مقابل تخلف از مقررات ملی ساختمان واكنش نشان دهد.
آنچه كه عملاً اتفاق افتاده است تلاشهای ناموفقی است كه جسته و گریخته در نظام مهندسی استانها صورت می گیرد اما علت كندی و شكست این تلاشها عدم وجود مواد و تباصر قانونی مقتدر وقاطع در برخورد با متخلفین است. برخورد با مهندسین در صورت شكایت مالك و یا با استفاده از تبصره 7 ماده صد كه به دلیل شرایط اجتماعی آمار بالایی از اجرایی آنرا در دست نداریم صورت می گیرد و طرح پرونده در شورای انتظامی در عمل پس از وقوع تخلف طبق آمار موجود، دردی از كیفیت نامطلوب ساخت را درمان نخواهد كرد.
نتیجه، سردرگمی مردم در دریافت علائم شهرداری است. مردم باید به كدام سو حركت كنند؟ و ما چه فرهنگی میان آنان رواج می دهیم؟ مع الوصف، نتیجه ای كه عاید می شود اینست كه ما با جمعیت كثیر فعلی چاره ای جز استفاده از ابزارهای مناسب جهت توزیع متعادل امتیاز و محرومیت هستیم و باید از فن آوریهای نوین  و قوانین جدید در نگاه صحیح به جمعیت كثیر مردم شهر استفاده كنیم .
مواردی چون ایزو، استاندارد، بیمه، مکانیزاسیون (اطلاع رسانی و گردش کاری اینترنتی)، آموزش و بکارگیری بخش خصوصی ، ابزارهایی جهت نگاهی صحیح به رشد جمعیت هستند.
البته با نگاهی به سردرگمی موجود در شیوه نظارت و ارزیابی ساختمانها به وضوح در می یابیم كه پیشرفت ما در به روزآوری قوانین، همگام با پیشرفت در استفاده از فن آوریهای نوین ساخت وساز نبوده است، كه خود مبحثی پرقوت جهت نقد و بررسی را می طلبد. اما چنانچه به شیوه ها و پیشرفت موجود در دو مقوله نحوه نظارت و ارتقاء كیفیت ساخت بسنده كنیم، ابتدایی ترین راه حل، تدوین مقررات ملی ساختمان با نگاه حقوقی و اجرایی است. به عبارت بسیار ساده می بایست در هریك از مباحث، روشن گردد كه در صورت عدم اجرای مقررات ملی ساختمان، چه جریمه ای و از طریق چه مرجعی، شامل متخلفین خواهد شد؟ و آیا این جریمه ها بازدارنده هستند یا صرفاً گردش كاری بیهوده ای در پرونده های مرتبط ایجاد خواهند كرد.
این مقاله تلاشی بود جهت برانگیختن دو فعالیت مشخص:
1-     به روزآوری و تدوین صریح قوانین و مقررات با گرایش تضمین اجرای مقررات ملی ساختمان
2-   برخورد قاطع با متخلفین از اجرای مقررات ملی ساختمان در دو حوزه دولتی و بخش خصوصی به نحوی كه گردش كاری مشخصی جهت رویه قضایی این موارد ایجاد گردد.
 
 
منابع:
1-       حجتی اشرفی- غلامرضا، مجموعه كامل قوانین و مقررات محشای شهرداری و شوراهای اسلامی
2-       مواد قانونی تخلفات ساختمانی كمیسیون ماده صد، تدوین: دبیرخانه كمیسیونهای ماده صد شهرداری مشهد
3-       شمس- عبدالله، آیین دادرسی مدنی، 1382، جلد اول،تهران، نشر میزان
4-       مدنی- جلال الدین،آئین دادرسی مدنی،1381، تهران، نشر میزان
5-       منصور- جهانگیر، قانون شهرداری ها،1383، تهران،نشر دیدار
6-       مباحث مرتبط در مجموعه مقررات ملی ساختمانمنبع : http://purnasiri.blogfa.com


آخرین ویرایش: دوشنبه 16 دی 1392 09:12 ب.ظ

 
پنجشنبه 19 مهر 1397 03:54 ب.ظ

Thanks a lot. An abundance of facts!

levitra cheap 20mg levitra levitra prices buy levitra online buy generic levitra levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra online levitra 20 mg cheap 20mg levitra levitra without a doctor prescription
سه شنبه 10 مهر 1397 08:55 ق.ظ

You actually revealed it adequately.
brand cialis generic only now cialis for sale in us cialis generico en mexico cialis tablets australia 40 mg cialis what if i take free cialis cialis name brand cheap where to buy cialis in ontario we recommend cheapest cialis cialis authentique suisse
یکشنبه 8 مهر 1397 05:26 ق.ظ

Well spoken really! .
generic low dose cialis only now cialis for sale in us cialis from canada canadian discount cialis cialis e hiv click here to buy cialis cialis sans ordonnance cialis 30 day sample rezeptfrei cialis apotheke cialis taglich
شنبه 31 شهریور 1397 07:10 ب.ظ

Very good postings. Cheers.
canadian mail order pharmacies canadian pharmacy no prescription trusted pharmacy canada northwest pharmacy canada global pharmacy canada online pharmacy canadian prescriptions online trusted pharmacy canada scam trusted pharmacy canada canada drug pharmacy
چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:34 ب.ظ

Thanks, Good information.
cialis efficacit cialis 5 mg scheda tecnica discount cialis overnight cialis tadalafil tadalafil 20mg safe dosage for cialis cialis per paypa cialis for sale in europa cialis side effects dangers compare prices cialis uk
سه شنبه 27 شهریور 1397 05:35 ب.ظ

Incredible plenty of terrific knowledge.
pastillas cialis y alcoho ou trouver cialis sur le net cialis daily dose generic where to buy cialis in ontario cialis billig generic cialis in vietnam tadalafil generic sialis cialis tablets cialis rezeptfrei
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:26 ق.ظ

Cheers, Very good information.
only now cialis 20 mg order cialis from india safe site to buy cialis online buy cialis online cheapest low cost cialis 20mg cialis tablets cialis 100mg suppliers get cheap cialis cialis 20mg prix en pharmacie generic cialis tadalafil
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:13 ب.ظ

Thank you. Plenty of data!

online pharmacy canada viagra canadiense canadian pharmacy king drugs for sale in mexico canada medication list northwest pharmacies in canada prescriptions from canada without online pharmacies legitimate canada online pharmacy canadian mail order pharmacies
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:28 ق.ظ

Fantastic facts. Appreciate it!
buy viagra online overnight viagra buy no prescription buy viagra at buy generic viagra paypal cheap viagra uk buy viagra south africa buy viagra pills buy viagra next day delivery uk buy cheap viagra online with prescription how to buy real viagra
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:40 ب.ظ

Fantastic information, Thanks a lot.
tadalafil 20mg prescription doctor cialis generic cialis with dapoxetine the best site cialis tablets cialis generique interactions for cialis cialis farmacias guadalajara cialis for sale south africa canadian drugs generic cialis ou trouver cialis sur le net
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:57 ب.ظ

Nicely put, Cheers!
cialis free trial cialis official site cialis official site we use it cialis online store cialis generico postepay cialis generico en mexico cialis 10 doctissimo generic cialis pill online cialis soft tabs for sale buy generic cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:01 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
order cheap viagra where can you buy viagra from viagra pfizer buy online buy viagra in store get viagra no prescription buy sildenafil tablets online viagra online without where can i purchase viagra online safe to buy viagra online order cheap viagra online
دوشنبه 22 مرداد 1397 03:20 ب.ظ

You said it very well.
cialis online holland cialis cipla best buy deutschland cialis online does cialis cause gout cialis soft tabs for sale purchasing cialis on the internet cialis authentique suisse generic cialis in vietnam generic cialis cialis 100mg suppliers
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:39 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
cialis 05 cialis generico online cialis y deporte enter site very cheap cialis cialis arginine interactio cialis generico brand cialis generic cialis canada tesco price cialis legalidad de comprar cialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:58 ق.ظ

Useful stuff. Many thanks!
cheap viagra online uk viagra prices uk buy sildenafil online uk viagra order online kamagra where can i buy viagra from buy viagra online without prescription buy viagra overnight buy internet viagra can you buy viagra at cvs
جمعه 17 فروردین 1397 11:39 ب.ظ

Effectively spoken really! .
cialis manufacturer coupon discount cialis achat cialis en suisse cialis cipla best buy tarif cialis france chinese cialis 50 mg cialis kaufen bankberweisung cialis generico in farmacia cialis prezzo di mercato cilas
دوشنبه 28 اسفند 1396 03:16 ق.ظ

Kudos, I enjoy this!
tadalafil i recommend cialis generico cialis online holland cialis online nederland cialis 20mg preis cf cialis generika tarif cialis france cialis tablets australia prezzo di cialis in bulgaria click here to buy cialis
جمعه 24 شهریور 1396 09:43 ب.ظ
If you would like to increase your knowledge just keep visiting this website and be updated with the latest news update
posted here.
شنبه 18 شهریور 1396 07:39 ب.ظ
Link exchange is nothing else but it is only placing the other person's
weblog link on your page at proper place and other person will also do same in favor of you.
شنبه 19 فروردین 1396 04:02 ب.ظ
Hello! This is my first visit to your blog! We are a
collection of volunteers and starting a new project in a community
in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on.
You have done a marvellous job!
جمعه 18 فروردین 1396 04:35 ب.ظ
I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog.
Is this a paid theme or did you customize it yourself?

Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one these days.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر