تبلیغات
وبلاگ تخصصی مهندسی عمران - مجموعه مقالات دوازدهمین كنفرانس مهندسی حمل‌ و نقل و ترافیك تهران

مجموعه مقالات دوازدهمین كنفرانس مهندسی حمل‌ و نقل و ترافیك تهران

دوشنبه 9 تیر 1393 03:53 ب.ظنویسنده : Mj.R.R.Kh M.Sc

 
مجموعه مقالات دوازدهمین كنفرانس مهندسی حمل‌ و نقل و ترافیك تهران


دانلود مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک تهران
منبع: http://transportation-eng.blogfa.com


  نقل از وبلاگ راهسازان

لیست مقالات 
1. آسیب شناسی پل های عابر پیاده در سطح شهر تهران

2. آسیب شناسی تبلیغات محیطی از منظر ترافیك بر مبنای ضوابط و مقررات پیشنهادی ساماندهی تابلوهای شهری در سطح شهرداری منطقه یك (مطالعه موردی تلویزیون میدان قدس، پاركوی، میدان ارتش و استندهای سه معبر اصلی بلوار كاوه، اندرزگو و فرمانیه)

3. آسیب شناسی حمل و نقل عمومی و خصوصی معلولین و جانبازان (مورد مطالعه شهرستان بیرجند)

4. آسیب شناسی راهبردهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مدیریت مصرف سوخت در حمل ونقل عمومی بین شهری (جاده ای)

5. آشكارسازی اشیاء رها شده و مشكوك در متروی تهران به كمك پردازش تصویر

6. آلودگی هوا و تأثیرات مترو در كاهش آن

7. آموزشهای غیرمستقیم حمل و نقل در فضاهای شهری تهران

8. آنالیز حساسیت قیمت و تاثیرات آن در طراحی شبكه حمل و نقل همگانی

9. آینده پژوهی حمل و نقل عمومی در راستای توسعه پایدار شهری

10. اثرات زیست محیطی اتوبوس های تندرو در مسیر خط 5

11. اثرات عصبی رفتاری در كودكان ناشی از قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا وصدا ناشی از ترافیك

12. اثرسنجی افزایش سهم وسایل نقلیه همگانی پرسرنشین بین شهری در كاهش تراكم ترافیك جادهها

13. اثرسنجی راهكارهای مدیریت تقاضا بر روی ترافیك شهر تهران

14. اجرای پایلوت ممیزی زیست محیطی راههای كشور

15. اجرای طرح خیابان كامل در ایران برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور (نمونه موردی: خیابان ایران زمین محله شهرك قدس منطقه 2 شهرداری تهران)

16. ارائه الگوی ارزیابی سامانه اتوبوسهای تندرو (مطالعه موردی: خطوط سامانه اتوبوس های تندرو شهر تهران)

17. ارائه الگوی تصمیم گیری جهت افزایش پایداری شبكه حمل و نقل شهری با استفاده از تكنیك فرایند تحلیل شبكه ای (ANP)

18. ارائه روش اجرایی تدوین و پیاده سازی سیستم ارزیابی عملكرد در سازمانهای اتوبوسرانی (مطالعه موردی: شركت واحد اتوبوسرانی تهران)

19. ارائه روشی برای تعیین نرخ كرایه تاكسیهای خطی، مطالعه موردی شهر تهران

20. ارائه روشی جدید برای ارزیابی كمی ایمنی در تونل های راه

21. ارائه روشی كاربردی برای اصلاح خطوط اتوبوس پس از اجرای یك خط BRT، مطالعه موردی: شهر مشهد

22. ارائه سامانه پیشنهاد مسیر چندمدی چندهدفه با استفاده از سیستم اجتماع مورچگان چندهدفه

23. ارائه متدلوژی نیازسنجی و امكان سنجی احداث پیاده راهها (مطالعه موردی: خیابان شهید دكتر آیتدر منطقه 8 شهرداری تهران)

24. ارائه متدولوژی اولویت بندی معابر مستعد جهت پیاده راه سازی در سطح شهر تهران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی خیابانهای دكترآیت، ستارخان و ده ونك)

25. ارائه مدل آماری برآورد تعداد تصادفات سالانه تاكسی در شهرتهران

26. ارائه مدل اولویت بندی احداث تقاطع های غیرهمسطح بر اساس معیارهای ترافیكی، زیست محیطی و اقتصادی

27. ارائه مدل به منظور اثرسنجی اعمال سنجش رمپ در معابر بزرگراهی به كمك نرم افزار شبیه ساز ترافیكی

28. ارائه مدل پیش بینی میزان تخلفات رانندگان براساس جایگاه اجتماعی و رفتار ترافیكی

29. ارائه مدل تمایل به پرداخت كاربران جهت ورود به محدوده قیمت گذاری شده شهری (مطالعه موردی: محدوده طرح ترافیك تهران)

30. ارائه مدل لایه بندی خطوط اتوبوس بر مبنای ارزیابی به روش بكارگیری نرم افزار ArcGIS (مطالعه موردی: خطوط اتوبوس مناطق مركزی شهر تهران)

31. ارائه مدل مفهومی برای ساختار سازمانی مدیریت ایمنی ترافیك شهری در چارچوب معاونت حمل ونقل و ترافیك شهرداری تهران

32. ارائه مدل مكانیابی پایانه های اتوبوس بین شهری با استفاده از روش P-Median (مطالعه موردی شهر تهران)

33. ارائه مدلهای بررسی رفتار تغییر مسیر رانندگان در مواجهه با اطلاع رسانی لحظه ای تابلوهای پیام متغیر (VMS) در بزرگراه های شهر تهران

34. ارائه مدلی برای پیش بینی عملكرد روسازی با استفاده از روش احتمالاتی

35. ارائه مدلی جهت برنامه ریزی بهینه و سیستماتیك پروازهای حج عمره در شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

36. ارائه مدلی مكانی برای تعیین پتانسیل گردشگری و بررسی تأثیر آن در برنامه ریزی حمل و نقل (مطالعه موردی:شهر تهران)

37. ارائه معماری مفهوم یو منطقی سیستم هوشمند مدیریت بهره برداری یكپارچه پیشنهادی در سامانه اتوبوسرانی شهر تهران

38. ارائه نقشه اعتلاء فرهنگ ترافیك با تاكید بر قشر موتور سواران

39. ارائه ی كنترل گر غیرخطی استاتیك بهینه برای كنترل رمپ (مطالعهی موردی: بزرگراه نیایش)

40. ارائه یك مدل بهینه طراحی محدودیت گردش در شبكه های شهری با تأكید بر حل مسئله تخصیص ترافیك

41. ارائه یكروش هوشمند فازی برای جلوگیری از بر خورد وسیله نقلیه با مانع

42. ارایه روش امكان سنجی اجرای خطوط برگشت پذیر در معابر شهری و مطالعه موردی آن در كریدور همت

43. ارایه مدل بهینه امدادرسانی و ارتباطات نهادها در شبكه های درون شهری

44. ارایه مدل چندهدفه برای اولویت بندی عملیات بهسازی روسازی راه (PMS) (مطالعه موردی استان تهران)

45. ارتقا سطح ایمنی ترافیك و حمل ونقل از طریق فرهنگ سازی و آموزش رفتارهای ترافیكی به كاربران راهها

46. ارتقاء كارایی تقاطع های چراغدار شریانی با استفاده از راهكارهای غیرمتعارف

47. ارزیابی اثرات بلندمدت سیاستهای تركیبی در مدیریت تقاضای حمل ونقل (مطالعه موردی: كلان شهر مشهد)

48. ارزیابی اثرات كنترل تقاطعهای با زمان بندی ثابت و هوشمند بر جریان ترافیك و آلودگی هوای شبكه ترافیكی درون شهری با استفاده از شبیه سازی

49. ارزیابی اقتصادی تاثیر اتصال شهرك های اقماری به شهر تهران توسط سیستم قطار شهری

50. ارزیابی انطباق مدل های كلان ترافیك در جریانهای همگن و مختلط

51. ارزیابی ایمنی و اقتصادی پلهای روگذر عابرین پیاده و سهم استفاده از آنها (مطالعه موردی تهران)

52. ارزیابی پارامتر شیب در بكارگیری سیستم های حمل و نقلی انسان محور با استفاده از GIS (نمونه موردی منطقه 4 شهرداری تهران)

53. ارزیابی پایداری سیستم حمل ونقل مترو در شهر اصفهان

54. ارزیابی تاثیر افزایش جمعیت سالخورده در سرعت حركتی عابرین پیاده ایران

55. ارزیابی تجهیزات ایمنی عابران پیاده در خیابان های شهری (نمونه موردی: شهر كوهدشت )

56. ارزیابی جای پای اكولوژیك حمل و نقل شهرستان رشت

57. ارزیابی رفتار كودكان در هنگام عبور از عرض معابر به همراه والدینشان

58. ارزیابی سیستمهای حمل و نقل پایدار با استفاده از تلفیق روشهای تصمیم گیری گروهی AHP فازی محدود شده و VIKOR فازی اصلاح شده

59. ارزیابی شاخصها و استراتژی های پایداری در شبكه حمل و نقل شهری با استفاده از تكنیكهای انتروپی و TOPSIS

60. ارزیابی علت تامه تصادفات به كمك مدل انتخاب گسسته

61. ارزیابی علل و عوامل عدم استفاده رانندگان حرفهای وسایل نقلیه سنگین از كمربند ایمنی در ایران

62. ارزیابی عملكرد دستگاههای حفار مكانیزه ساخت تونل (TBM) در شركتهای قطار شهری در ایران

63. ارزیابی عملكرد و بهره وری و تعیین ساختار بهینه منابع و شاخصهای عملكرد نواحی 15 گانه راه آهن جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویكرد ناپارامتریك

64. ارزیابی فنی و اقتصادی طرحهای تونل شهری در محیط نرم افزاری EMME/2 (مطالعه موردی تونل صیاد شیرازی)

65. ارزیابی مسیر بهینه دوچرخه در معابر شهری با رویكرد انسان محور (نمونه موردی مناطق 4،3،2 سنندج)

66. ارزیابی مشخصات طرح هندسی دسترسی ها و تقاطع های همسطح در ایمنی جاده های برون شهری

67. ارزیابی معیار های مكان گزینی مسیر های پیشنهادی دوچرخه سواری با استفاده از مدل AHP نمونه موردی : شهر یزد

68. ارزیابی مقایسه ای كیفیت صدور معاینه فنی در مراكز مكانیزه شهرستان های مشهد و بیرجند

69. ارزیابی مقایسهای و بررسی میزان كارایینظام تعیین و دریافت عوارض مالكیت خودرو در شهر تهران

70. ارزیابی و اولویت بندی ایمن سازی محورهای حادثه خیز كلان شهر شیراز مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

71. ارزیابی و گزینش سیستمهای حمل ونقل پایدار شهری در حالت عدم قطعیت با استفاده از روش تركیبی AHP- VIKOR فازی، مطالعه موردی؛ شهر یاسوج

72. استفاده از استنتاج فازی سلسله مراتبی برای كنترل چراغ راهنما با توجه به داده های بهنگام

73. استفاده از بهینه سازی چندهدفی در تخصیص جریان ترافیك در حالت تقاضای سفر متغیر

74. استفاده از تشخیص پلاك مستقل از چرخش در سیستم حمل و نقل هوشمند

75. استفاده از روشهای تصمیم گیری AHP و VIKOR در سیستم اطلاعات مكانی برای مكانیابی جایگاه سوخت

76. استفاده از شبكه های حسگر بی سیم (WSN) در ناوگان حمل و نقل همگانی درونشهری

77. استفاده از فرصت كم نظیر احداث شبكه ریلی منطقه ای برای اصلاح ساختار توسعه مجموعه های شهری كشور و مهار بحران حاشیه نشینی: مطالعه موردی تهران

78. استقرارسیستم حمل و نقل پایدار با تاكید بر نیاز كودكان در فضای شهری (نمونه موردی سنندج)

79. اصلاح تابع تواتر موثر با استفاده از شبیه سازی زمان انتظار در ایستگاه همگانی

80. اعمال سیاست كنترل دروازه ای شبكه بر اساس سنجش داخلی معابر

81. افزایش ایمنی و كارائی در سیستم اتوبوسرانی تندرو (BRT) (مطالعه موردی خط 1 اتوبوسرانی تندرو شهر اصفهان)

82. افزودن قابلیت اریابی سیاست های مدیریت عرضه و نقاضا و حساسیت نسبت به متغیرهای اقتصادی در مدل سازی شبكه های حمل و نقل

83. اكولوژی جادههای آسفالت مطالعه موردی: جاده قزوین- الموت- تنكابن

84. الاستیسیته تقاضای سفر مدهای حمل و نقل نسبت به هزینه و زمان سفر مطالعه موردی : شهر تهران

85. الگوریتم هوشمند برای طبقه بندی وسایل نقلیه عبوری با استفاده از دوربین های نصب شده در كنار جاده

86. الگوریتمی فرایابنده برای مسئله طراحی شبكه حمل و نقل

87. الگوی اولویت بندی بكارگیری سیستمهای اطلاعاتی مسیر با توجه به مدلهای طراحی شبكه

88. امكان سنجی اجرای طرح خیابان كامل در ایران برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور (نمونه موردی: خیابان ایران زمین محله شهرك قدس منطقه 2 شهرداری تهران)

89. امكان سنجی ارائه معماری سیستم حمل و نقل هوشمند با استفاده از زیرساخت محاسبات ابری در ایران

90. امكان سنجی اندازه گیری زمان سفر بزرگراهی با استفاده از سنسورهای مبتنی بر بلوتوث

91. امكان سنجی ایجاد شبكه دوچرخه درشهر نیشابور

92. امكان سنجی جایگزینی تقاطع لوزوی واگرا در مقابل تقاطع شهری تك نقطه ای توسط شبیه سازی میكروسكوپیك

93. امكان سنجی فنی بكارگیری قطارهای طویل در شبكه حمل ونقل ریلی

94. امكان سنجی قابلیت پیاده محوری خیابان مدائن تهران

95. انتخاب شیوه های حمل ونقل در سفرهای تحصیلی: فعال یا غیر فعال

96. انتخاب یك شبكه یكپارچه دوچرخه بر مبنای شاخص های كلان و خروجی های نرم افزار EMME/2 در شهر تهران

97. انرژی و دفاع غیرنظامی در شبكه های حمل ونقل هاب وكمان

98. اولویت بندی خطوط اتصال كلان شهرتهران به شهرهای حومه ای به وسیله خطوط سریع السیر ریلی با استفاده ازنرم افزار EMME/2

99. اولویت بندی گزینه های غیرهم سطح سازی تقاطع ها به كمك روشهای تصمیم گیری چند معیاره

100. اولویت بندی نواحی ترافیكی در محدوده زوج و فرد شهرتهران به منظور قیمت گذاری پاركینگهای حاشیه ای

101. اهمیت اندازه ی مجموعه های انتخاب ِتولید شده در تخصیص ترافیك تصادفی مسیر- مبنا

102. ایمنی در معابر شهری با استفاده از بازرسی ایمنی راه ( مطالعه موردی شهر مشهد)

103. بازنگری راهبردی در طراحی فضاهای شهری پیاده محور با تاكید بر كاهش آلاینده های شهری

104. برآورد امنیت سیستمهای مبتنی بر RF TAG با كاربرد در حوزه مدیریت ترافیك شهری

105. برآورد پارامترهای ترافیكی تقاطعات چراغدار در شهر تهران

106. برآورد تابع تقاضای بار در راه آهن ج.ا.ایران و پیش بینی میزان تقاضا مبتنی بر طراحی سناریو قیمت سوخت

107. برآورد تاثیر سامانه ی هوشمند تطبیق سرعت (ISA) در كاهش تصادفات فوتی موتورسیكلت در كلان شهر قم

108. بررسی ابعاد مختلف كاربست رویكرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل (TOD) در كلانشهرها و شهرهای جدید

109. بررسی اثر احداث خطوط ویژه اتوبوسرانی (BRT) بر میزان انتشارآلاینده ها

110. بررسی اثر تغییر الگوی ترافیك بین روز كاری و روز تعطیل بر پخش آلایندگی مونوكسیدكربن

111. بررسی اثر جنسیت بر تصافات از طریق رفتارهای غلط رانندگی و نوع شخصیت راننده

112. بررسی اثرات اجتماعی-اقتصادی تسریع پروژه های عمرانی شهری مطالعه موردی پروژه شهید همت اصفهان

113. بررسی اثرات احداث سامانه BRT بر بهبود روند زندگی شهریدر تهران (مطالعه موردی:مسیرآزادی-تهرانپارس)

114. بررسی اثرات خودروهای سنگین بر خرابی راههای برون شهری

115. بررسی اثرات زیست محیطی خطوط وسائل نقلیه با ظرفیت بالا (HOV) در بزرگراهها- مطالعه موردی بزرگراه شهید همت تهران

116. بررسی اثرات قیمت گذاری حمل و نقل بر افزایش ایمنی در ترافیك

117. بررسی اجزای كلیدی شكل گیری توسعه حمل و نقل محور پیرامون ایستگاه مترو میدان شهید علیخانی ملك شهر اصفهان

118. بررسی ارتباط بین شخصیت، نگرش به ایمنی و رفتار های مخاطره آمیز در شاغلین موتورسیكلت در شهر تهران

119. بررسی ایمنی حمل مواد خطرناك در خطوط ریلی و جاده ای كشور با رویكرد ارزیابی ریسك

120. بررسی تاثیر آلودگی ذرات معلق (PM10 و PM2.5 و PM1) منتشره از ترافیك شهری بر كیفیت هوای داخل ساختمان های اداری شهر تهران

121. بررسی تاثیر الگوی رانندگی بر میزان آلایندگی تولیدی توسط خودروها در شهر تهران

122. بررسی تاثیر سیستم پرداخت جاده ای بر ترافیك در بزرگراه های درون شهری به روش مقایسه زوجی و آنالیز انتخاب گسسته (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

123. بررسی تاثیر طرحهای ایمن سازی جادهای در استان خوزستان با در نظر داشتن تاثیرآنها بركاهش تصادفات در محور اهواز-سوسنگرد

124. بررسی تاثیر فاكتورهای شرایط روشنایی طبیعی مسیر و شرایط جوی و آب و هوایی،در پیش بینی تعداد تصادفات وسایل نقلیه سنگین (مطالعه ی موردی آزادراه كرج-قزوین)

125. بررسی تاثیر هندسه راه و حجم ترافیك بر روی نرخ تصادف در جاده های روستایی استان ایلام

126. بررسی تأثیر آموزش كنترل خشم بركاهش علائم خشونت در رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری

127. بررسی تأثیر نظام پیشنهادها در فرآیند توسعه و بهبود مدیریت مشاركتی شركت بهره برداری متروی تهران

128. بررسی تحلیل فضایی تصادفات درون شهری و عوامل مؤثر انسانی در آن با استفاده از مدل ویكور و GIS (مورد مطالعه: شهر زنجان)

129. بررسی تحلیلی آمار تلفات عابران پیاده برمبنای پارامترهای مختلف و ارزیابی اثربخشی اجرای طرح ارتقای ایمنی عابران پیاده

130. بررسی تراز معادل صدا با وضعیت ترافیكی در ناحیه 3 منطقه 12 شهرداری تهران (محدوده ترافیكی بازار بزرگ تهران )

131. بررسی تطبیقی الگوی تعیین عوارض سالیانه استفاده از خودرو در ایران و سایركشورهای پیشرو

132. بررسی تطبیقی سامانه متروی تهران با متروی توكیو

133. بررسی تغییرات سرفاصله زمانی در لحظه تغییر باند

134. بررسی جایگاه دوچرخه سواری در حمل و نقل پایدار شهری در ایران

135. بررسی چگونگی تأثیرگذاری مشخصات فنی خودروهای سواری بر مهمترین آلاینده های موجود در هوای شهر تهران

136. بررسی راهكارهای توسعه دوچرخه سواری در كلان شهرها، مطالعه موردی شهر تهران

137. بررسی راهكارهای مختلف الگوسازی بزرگراه ها و ارایه دو راهكارهوشمند مدل سازی بر پایه ویونت

138. بررسی راهكارهای مناسب جهت افزایش ظرفیت گلوگاههای ریلی كشور

139. بررسی روش انتخاب سیستم های حمل و نقل عمومی مناسب

140. بررسی روند استاندارد مطالعه، تحلیل و اصلاح نقاط حادثه خیز مطالعه موردی انتهای شرقی بزرگراه ارتش

141. بررسی زندگی پیاده و وضعیت آمدوشد شهری با تاكید بر حمل ونقل انسان محور (مورد: شهر رشت)

142. بررسی سازوكارهای خنثی سازی جرائم راهنمایی و رانندگی ( مطالعه ای درباره تیپ شاسی توجیه تخلف )

143. بررسی سه عامل: بافت،عمر و دمای روسازی بر سطح صدا ناشی از اثر متقابل تایر و روسازی

144. بررسی سهم حمل و نقل سیمان در جاده های برون شهری ایران در آلودگی هوا با استفاده از GIS

145. بررسی سیاست های مدیریت تقاضای حمل ونقل در سفرهای كوتاه كاری به محدوده مركزی شهر تهران

146. بررسی سیستم های الكترونیكی خودرو در تصادفات و ارائه مدل نوین جهت تحلیل اقتصادی از روش تعیین فایده به هزینه این سامانه ها

147. بررسی علل عدم رعایت مقررات راهور توسط موتور سواران از دیدگاه كارشناسان در شهرستان شیراز

148. بررسی عملكرد شبكه جادهای و ریلیدر بحران زلزله تهران با استفاده از مدلسازی ریاضی و حل آن با نرم افزار GAMS

149. بررسی عملكرد هلیكوپترهای امدادرسان و امكان سنجی به كارگیری گسترده آنها در كشور

150. بررسی عوامل ساماندهی تردد موتورسیكلت ها در شهر تهران

151. بررسی عوامل مؤثر برتصادفات ترافیكی وسایل نقلیه موتوری سنگین (نمونه موردی مناطق 15،4 و 21 شهر تهران در سال 89-1390)

152. بررسی قوانین و مقررات در خصوص انتخاب، طراحی و نصب تابلوهای انتظامی در ایران و مقایسه آن با استانداردهای سایر كشورها و معرفی نقایص و كاستیهای موجود

153. بررسی كشش سهم مسافر اتوبوسهای درون شهری نسبت به متغیرهای هزینه و سطح سرویس با استفاده از رویكرد رجحان بیان شده: مطالعه ی موردی شهر تهران

154. بررسی كیفی تاثیر عدم اجرای تقاطعهای غیرهمسطح همزمان با اجرای مسیرهای بزرگراهی بر انتظار راننده از مسیر

155. بررسی كیفیت خدمات سامانه اتوبوس های تندرو (BRT) با استفاده از مدل SERVQUAL (نمونه موردی خط 3 سامانه اتوبوسهای تندرو (BRT) كلانشهر تهران)

156. بررسی معیارهای مورد استفاده در ارزیابی طرح های حمل و نقل عمومی شهری

157. بررسی میزان جذب سفر مراكز تجاری مقیاس شهر، خارج از محدوده مركزی (نمونه موردی: مجتمع تجاری الماس شرق- مشهد)

158. بررسی میزان وابستگی و پیوند عملكردی میان شهر ساری (مركز استان مازندران) و سایر شهرهای استان با استفاده از روش زمانی و مدل جاذبه نیوتن

159. بررسی نتایج بكارگیری طرح دوچرخه همگانی در شهرداری منطقه 8 تهران (منطقه پایلوت كارگاهی )و ضرورت گسترش آن به كل شهر

160. بررسی نقش انواع جریمه های ترافیكی در كاهش تخلفات با استفاده از تجربیات 7 كشور دنیا

161. بررسی نقش توزیع و تنوع كاربری ها بر دستیابی به حمل و نقل پایدار (نمونه موردی: دو محدوده شهری شیراز)

162. بررسی نقش زمان بندی چراغ در هماهنگ سازی تقاطعات چراغ دار توسط روش های وبستر و اكسلیك

163. بررسی نقش فرهنگ سازی و آموزش شهروندان در افزایش سهم حمل و نقل عمومی

164. بررسی و ارزیابی زمانهای امداد رسانی تصادفات ترافیكی (مطالعه موردی شهر تهران)

165. بررسی و ارزیابی مدل های یكپارچه كاربری زمین و حمل و نقل به منظور استفاده برای شهر تهران

166. بررسی و رتبه بندی شاخصهای اعتماد الكترونیكی به فناوری NFC در سازمان حمل و نقل عمومی استان همدان

167. بررسی و مقایسه تاثیر پدیده شهر نشینی بر آلودگیهای محیط زیست در كشورهای درحال توسعه منتخب

168. برنامه ریزی راهبردی توسعه حمل و نقل عمومی ویژه معلولین در شهر-نمونه موردی شهر مقدس مشهد


169. برنامه ریزی و ساماندهی حمل و نقل و ترافیك شهری با استفاده از نرم افزار GETRAM (نمونه موردی: بافت مركزی شهرهمدان)

170. بكارگیری اطلاعات جغرافیایی داوطلبانه (VGI) در راستای توسعه SDI در حوزه حمل و نقل

171. بكارگیری تكنیك هم جوشی داده ها در تخمین زمان انتظار خودرو جهت سوختگیری

172. بكارگیری روش تحلیل همایی برای تعیین شبكه مناسب قطار شهری (مطالعه موردی:شهر تهران)

173. بهبود رفتار رانندگان خودروهای سنگین با اصلاح شرایط و ساختار سیستم اعطای گواهینامه

174. بهینه سازی خدمات حمل و نقل كانتینری در بنادر جنوبی كشور (مطالعه موردی: بندر شهید رجایی)

175. بهینه سازی سرویس حمل ونقل كاركنان صنایع بزرگ با استفاده از نرم افزارهای Arc GIS و TransCAD مطالعه موردی : مجتمع فولاد مباركه اصفهان

176. بهینه سازی كلونی مورچه برای پراكندگی مسیریابی ترافیك

177. بهینه سازی مسئله طراحی شبكه ی وابسته به زمان با استفاده از روش سیستم كلونی مورچه ها – نمونه مطالعاتی: سمنان

178. بهینه سازی مسیرهای اتوبوس رانی با استفاده از الگوریتم مورچگان ( مطالعه موردی: سیستم اتوبوسرانی شهرضا)

179. بهینه سازی مكانیابی حسگرهای كنترل كننده مرزها با توجه به وضعیتهای مختلف شبانه روز

180. پرداخت پارامتر پراكندگی ساده و ساختاربندی شده در مدلهای تصادفی تك متغیره ی انتخاب مسیر

181. پیاده مداری و طرح جامع پیاده روی

182. پیش بینی چگالی جریان ترافیك جاده های شیبدار با استفاده از مدل های ریاضی

183. پیش بینی زمانسفر خودروها در مسیرهای برون شهری با استفاده از داده كاوی در سیستم اطلاعات مكانی

184. پیش بینی كوتاه مدت جریان ترافیك با استفاده از اطلاعات متقابل در حضور ازدست دادن داده ها

185. پیش بینی كوتاه مدت جریان ترافیك با استفاده از شبكه های عصبی و پیش بینی بلند مدت

186. تاثیر عملكرد انواع رمپهای خروجی بر ایمنی آزادراه ها در نواحی تاثیر واگرایی (مطالعه موردی آزاد راه های استان تهران)

187. تأثیر BRT بر روی توسعه پایدار شهری و رضایت مندی مردم (مطالعه موردی:خط یك BRT تهران)

188. تأثیر شرایط آب و هوایی بر میزان آلودگی ذرات معلق در شهر تهران

189. تأثیر فرهنگ ایمنی سازمان در بروز تصادفات در میان رانندگان شاغل اتوبوسرانی

190. تأثیرات تغییرات خطوط اتوبوس برافزایش ترافیك شهری

191. تجربه خواب آلودگی و رابطه آن با تصادفات جاده ای

192. تجزیه و تحلیل اثر تراكم دسترسی ها بر میزان ظرفیت جاده های برون شهری

193. تجزیه و تحلیل كلونی های شهری مشهد به روش خوشه بندی و با كمك آزمونهای آماری

194. تحلیل اثربخشی اقدامات كم هزینه ایمن سازیاز دیدگاه رانندگان وسایل نقلیه

195. تحلیل ارتباط سهم حمل و نقل ریلی و نرخ تصادفات و تلفات در حمل و نقل جاده ای

196. تحلیل اقتصادی پل های عابر پیاده بر كاهش مصرف سوخت و آلاینده های هوا

197. تحلیل پویایی های عوامل موثر بر آلودگی هوای تهران با استفاده از رویكرد پویایهای سیستم

198. تحلیل تاثیر پراكن شكاربری ها و اختلاط كاربری بر رفتار سفر در كلانشهر شیراز

199. تحلیل چند معیاره و چند رده ای شبكه های حمل و نقل با استفاده از مدل های Mixed GEV : مبانی نظری و متدلوژی

200. تحلیل رگرسیونی اثر ترافیكی حركت گردش به چپ محافظت نشده در تقاطع های چراغ دار (مطالعه موردی : تقاطعهای شهر اصفهان)


201. تحلیل سرعت در بزرگراههای شهر مشهد توسط دوربینهای كنترل سرعت

202. تحلیل سلسله مراتبی كاربرد تكنولوژی های نوین روسازی در برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات راهها (موردكاوی: جاده اصفهان-نائین)

203. تحلیل فضایی برخورداری مراكز زیست و فعالیت از شبكه حمل ونقل با استفاده از GIS، مطالعه موردی: نقاط سكونتگاهی استان تهران

204. تحلیل فضایی شبكه معابر و مكان یابی بهینه پاركینگ های عمومی، منطقه 17 شهرداری تهران

205. تحلیل متغیرهای مكانی-دموگرافیك قربانیان تصادفات جاده ای ایران سال های 1383 الی 1387

206. تحلیل مزایا و معایب سیستم حمل و نقل در شهر اصفهان

207. تحلیل و ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان انگیزش عدم استفاده عابران از پل های غیرمكانیزه (مطالعه موردی: شهر بروجرد)

208. تحلیل و بررسی رویكرد حمایتی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب 1389 ) در راستای رعایت حقوق شهروندی رانندگان با تاكید بر وظایف و تكالیف پلیس راهور

209. تحلیل و بررسی كیفیتهای محیطی فضاهای پیاده مدار نمونه موردی: محله باغملی شهرضا

210. تحلیلی بر نقش مدیریت و تكنولوژی در استقرار سیستم های متروی بدون راننده

211. تخصیص پهلوگاه در پایانه كانتینری با هدف كاهش زمان حضور كشتی ها در بندر با الگوریتم جستجوی میلهای (مطالعه موردی: بندر شهید رجایی)

212. تخصیص دینامیكی ترافیك به روش احتمالی بر مبنای تعادل استفاده كننده

213. تخمین تابع توزیع سرفاصله ی زمانی وسایل نقلیه در تسهیلات ترافیكی مختلف شهر تهران

214. تخمین و بروزرسانی ماتریس مبدا مقصد برای شبكه های حمل ونقل بزرگ با استفاده از شبكه های بیزی و به كمك شمارش حجم ترافیك كمان ها

215. تركیب روش دسته بندی و رگرسیون خطی در مدلسازی تولید و جذب سفر

216. تصادفات منجر به فوت و برآورد نسبی اتلاف سرمایه ی ملّی

217. تعمیم هایی بر مدلسازی تعادل ترافیكی شبكه و مقایسه ی اهمیت نسبی آنها: مدلسازی چندمعیاره ی چندرده ای، استفاده از مدلهای مقدار حدی تعمیم یافته و مدلسازی مخلوط

218. تعیین ابعاد حریم، كریدور تأسیساتی و محدوده حفاظتی در راه آهن ایران

219. تعیین اثرات شاخصهای موثر بر آلودگی های منوكسید كربن با استفاده از تكنیك رگرسیون چندمتغیره؛ نمونه مورد مطالعه شهر تهران

220. تعیین ارزش زمان سفر با استفاده از روش ترجیحات بیان شده مطالعه موردی : شهر تهران

221. تعیین توابع تأخیر در تقاطعهای بدون چراغ راهنمایی:مطالعه موردی شهر تهران

222. تعیین خودكار نوع وسیله ی سفر با استفاده از GPS تلفن همراه و شبكه ی عصبی – فازی

223. تعیین مدل ریاضی شاخصهای تاخیر و زمان سفر در تقاطعات هوشمند با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی SimTraff و Aimsun

224. تعیین میدانی میزان آلاینده های هوا و شاخص PSI در توقفگاه های اتوبوس های درون شهری تهران

225. تعیین میزان تولید و جذب سفر كاربری های مختلف شهر مشهد

226. تعیین نواحی بهینه استقرار خودروهای امدادی جهت خدمت دهی به سوانح ترافیكی با در نظر گرفتن اهداف چندگانه

227. تعیین و تدوین معیارها و شاخصهای ارزیابی رفتار رانندگان حرفه ای ناوگان حمل و نقل مسافری

228. تعیین هزینه سیستمی سفر با هر یك از مدهای حمل و نقل شهر تهران در سال 1390

229. تقویت حس مكان با توجه به طراحی داخلی در ایستگاه های مترو نمونه های موردی: ایستگاه مترو میرداماد و ایستگاه مترو هفت تیر

230. توسعه الگوی ارزیابی اقتصادی روسازی آسفالت ماستیكی سنگدانه ای (SMA) در دوره های زمانی كوتاه و بلند مدت

231. توسعه پایدار شهرها با محوریت تأمین زیرساختهای لازم و افزایش مطلوبیت استفاده ازدوچرخه درگروه های شهری مختلف (مطالعه موردی: گروه شهرهای كوچك-شهر ایوانكی)

232. توسعه مدل ارزیابی عملكرد سیستم های ریلی درون شهری

233. توسعه مدل یكپارچه مكان یابی، مسیریابی تجهیزات سلسله مراتبی امدادرسانی در شرای طوقوع بحران

234. توسعه مفهوم شاخص نسبت فاصله توقف برای ارزیابی ریسك وقوع تصادفات متقاطع

235. توسعه وارزیابی شاخصهای عملكردی شركت بهره برداری راه آهن شهری تهران وحومه(مترو) با رویكرد نوین كارت امتیازی متوازن

236. چالش های حمل و نقل پیاده محور در شهر تهران با رویكرد توسعه پایدار (مطالعه موردی، خیابان ستارخان)

237. حل مدل چند هدفه مسأله فرود هواپیما بر روی یك باند فرود با رویكرد كمینه كردن همزمان زمان و هزینه، با استفاده از یك الگوریتم فرا ابتكاری

238. حل مسئله تخصیص همگانی متراكم به كمك تابع جریمه پویا

239. حمل و نقل ریلی درون شهری و تكنولوژیهای نوین ارتباطات و انتقال داده

240. حمل و نقل همگانی و احساس امنیت مسافران (مطالعه موردی متروی شهر تهران)

241. خطرپذیری عوامل زیست محیطی در دو فرودگاه شهر تهران با استفاده از اندازه گیری شاخص نمره دهی ریسك

242. رابطه نگرش درخصوص منزلت پلیس، هیجان خواهی و پرخاشگری با فرهنگ رانندگی مردان راننده شهر رشت

243. راهبرد های كارت امتیازی متوازن در توسعه وارزیابی عملكرد سازمان مدیریت و نظارت بر تاكسی رانی شهر تهران با نرم افزار Balanced Scorecard

244. رفتار تصمیم گیری بر همراهی دانش آموزان در سفرهای تحصیلی شهر تهران

245. روشی برای ارزیابی كارایی دوربین های كنترل سرعت در محورهای برون شهری ( مطالعه موردی محورهای استان سمنان)

246. رویكرد تركیبی-تطبیقی نروفازی جهت پیش بینی جریان ترافیك

247. زمان بندی گسسته ارسال ناوگان همگانی به ایستگاه های میانی از طریق الگوریتم شاخه و كرانه

248. سازگاری طرح هندسی در جاده ه ای دو خطه برون شهری (مطالعه موردی درجاده های دو خطه استان مازندران)

249. ساماندهی مكانی- فضایی پاركینگهای طبقاتی با استفاده از فنون تحلیل چند معیاری در محیط GIS (نمونه موردی: شهر اردبیل)

250. سنجش شاخصهای موثر بر شكل گیری سوانح رفت و آمد سواره درونشهری با تحلیل سلسله مراتبی فازی (نمونه موردی:محله صفرآباد زنجان)

251. سنجش عوامل موثر بر ترویج پیاده مداری با رویكرد توسعه پایدار با بكارگیری تكنیك تحلیل سلسله مراتبی فازی (نمونه موردی: منطقه 3 شهرداری تهران)

252. سنجش نگرش شهروندان نسبت به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی با استفاده از مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده

253. سنجش و ارزیابی میزان پایداری شیوه های حمل و نقل شهری با استفاده از مدل جاپای بوم شناختی ( نمونه موردی : شهر ارومیه)

254. سهم سالمندان و معلولین از متروی تهران حومه

255. سیستم تصمیم یار مدیریت حمل و نقل ایمن خودروهای تجاری در ایران بر اساس قوانین استخراج شده از روشهای طبقه بندی: مطالعه موردی آرشیو تصادفات

256. سیستم های بهره برداری اتوبوسهای تندرو از جنبه های فنی و طراحی سیستم جهت افزایش كارایی

257. سیستم هوشمند ثبت تخلفات عبوراز چراغ قرمز (طرح كنترل گذرگاه عابر پیاده)

258. شبیه سازی ترافیك راه های دوخطه دوطرفه برون شهری با استفاده از نرم افزار TWOPAS

259. شش كلید طلایی جهت موفقیت درمدیریت حمل و نقل و ترافیك شهرتهران

260. شناسایی الگوهای مسافرت شهری و مكانیابی بهینه ایستگاههای اتوبوس به منظورافزایش بهره وری حمل ونقل عمومی

261. شناسایی پارامتر های موثر برمدل خرد شبیه سازی (مطالعه موردی عوارضی آزادراه تهران- ساوه)

262. شناسایی عوامل مؤثر بر اندازه Gap بمنظور ارائه راهكارهایی در راستای كاهش خطرات ناشی از آن برای مسافران

263. شناسایی عوامل موثر بر تبدیل خطوط عادی اتوبوسرانی شهر تهران به سامانه تندرو ( BRT)

264. شناسایی عوامل موثر و شاخصهای اجتماعی به عنوان ابزار سنجش میزان دستیابی به حمل ونقل پایدار شهری

265. شناسایی و تحلیل مشكلات رایج عبور و مرور جانبازان جسمی و حركتی با رویكرد اصلاح مشكلات اولویت دار (نمونه مورد مطالعه منطقه 1 شهرداری تهران)

266. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر خطای انسانی در بروز سوانح ریلی با رویكرد تصمیم گیری چند معیاره:رویكرد ویكور (VIKOR)

267. شناسایی، دسته بندی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر طبقه بندی آموزش فرهنگ ترافیك شهروندان (با استفاده از روش AHP)

268. ضرورت توسعه پیاده محوری درهسته مركزی شهر اهواز، نمونه موردی خیابان طالقانی

269. طبقه بندی شدت تصادفات و استخراج ویژگیهای مؤثر با كمك تولید قوانین فازی: پیاده سازی موردی بانك اطلاعاتی تصادفات بریتانیا و اطلاعات نفتكشهای ایران

270. طبقه بندی و ارزیابی رفتار كاربران حمل ونقل عمومی مبتنی بر تحلیل داده های كارتهای هوشمند (مطالعه موردی؛ یكسازمان اتوبوسرانی مجهز به سیستم گردآوری خودكار كرایه)

271. طراحی سیستم ارزیابی سیاستهای توسعه شهری حمل و نقل محور با اتكا بر مدلهاییكپارچه شهری (بررسی موردی: مترو تهران)

272. طراحی سیستم تصمیم یار خبره برای زمان بندی سیستم حمل ونقل عمومی

273. طراحی شاخصهای حمل و نقل پایدار در شهرهای صنعتی

274. طراحی شبكه اتوبوس رانی با هدف بیشینه سازی رضایت استفاده كنندگان

275. طراحی شبكه اتوبوس رانی در شبكه های بزرگ مقیاس، مطالعه موردی: شهر تهران

276. طراحی شبكه اتوبوسرانی با استفاده از الگوریتم ژنتیك در شهر مشهد

277. طراحی و پیاده سازی یك الگوریتم انتشار چندگامه ی پیامهای ایمنی به منظور هشدار وقوع تصادف در شبكه های بین خودرویی

278. طراحی یك سیستم اتوماتیك مبتنی بر تشخیص و خواندن دقیق پلاك فارسی خودرها

279. عوامل روان شناختی مؤثر در سبك رانندگی رانندگان اتوبوس های درون شهری شهر تهران

280. عوامل موثر بر ارتكاب تخلفات رانندگی در ایران رویكرد اقتصاد جرم

281. عوامل موثر بر تصادفات جاده ای كشنده و غیر كشنده در ایران

282. فرایند اقتصادی برنامه ریزی حمل ونقل هوایی وتخصیص ناوگان

283. فضاهای پیاده محور و راهبردهای كاهش آلاینده های شهری

284. كاربرد خط كمكی سبقت در بهبود ایمنی راه های دو خطه برون شهری

285. كاربرد شاخص خطر برای شناسایی بخش های مستعد تصادف راهها بر اساس بازرسی ایمنی راه

286. كالیبراسیون مدلهای پایه ی برآورد فرصتب حرانی برای شهر تهران

287. كنترل هماهنگ و تركیبی ورودی و محدودیت سرعت با استفاده از روش نوین نرو-فازی تطبیقی

288. كوتاهترین مسیر برای حمل ونقل در زنجیره عرضه با استفاده از كمترین درخت پوشا

289. گزینش و قطعی سازی مقادیر معیارهای اساسی برنامه ریزی بازیابی شریان های جادهای درون شهری پس از زلزله

290. متدولوژی ارزیابی واگذاری اجرای سیستمهای هوشمند حمل ونقل به بخش خصوصی با رویكرد اقتصادی

291. مجتمع های ایستگاهی راهكاری نوین در تامین مالی پروژههای حمل و نقل ریلی درون شهری

292. محل یابی پلاك خودرو و جداسازی كاراكترهای آن با استفاده از روشهای پرتوافكنی و مورفولوژی

293. مدل ارزیابی مطلوبیت پایانه ها و سنجش اثرگذاری آنها بر توسعه حمل و نقل پایدار

294. مدل پویای اقتصاد حمل و نقل مسافر در مسیر استان آذربایجان شرقی و استان تهران

295. مدل تخصیص ترافیك لوجیت تركیبهای دوتایی چندرده ای با قابلیت ارزیابی و پیش بینی منافع استفاده از سیستمهای اطلاع رسانی در شبكه های حمل و نقل

296. مدل سازی انتخاب زمان عزیمت كاربران برای سفرهای غیركاری در معابر شهری

297. مدل سازی برآورد انتشار اكسیدهای نیتروژن به تفكیك وسایل نقلیه ازسیستم حمل و نقلو ترافیك كلان شهرتهران

298. مدل سازی تاثیر عوامل گوناگون بر تعداد تصادفات در جاده های برون شهری

299. مدل سازی تاثیر عوامل محیطی و ترافیكی بر شدت تصادفات در جاده های برون شهری

300. مدل سازی رفتار پذیرش سرفاصله در رمپهای ورودی به بزرگراه

301. مدل سازی ریسك خروج از خط قطارهای حامل مواد خطرناك با جانمایی مؤثر واگنها در طول قطار در خطوط ریلی ایران (مطالعه موردی: كریدورهای اندیمشك- بندر امام خمینی و اهواز- خرمشهر)

302. مدل سازی میزان استفاده از پل های عابر پیاده با توجه به متغیرهای هندسی و كاربری زمین، مطالعه موردی: منطقه 2 شهرداری تهران

303. مدل سازی و حل مساله تعیین سایز ناوگان با استفاده از مسیریابی وسایل نقلیه

304. مدل سازی و كنترل نظارتی شبكه های ترافیك شهری ابعاد وسیع با استفاده از پتری نت های هایبرید

305. مدل سیاستگذاری در توسعه سیستمهای حمل و نقل عمومی شهری مطالعه موردی شهر تهران

306. مدل مسیریابی خطوط مترو با توجه به خصوصیات بهره برداری و ساخت براساس روشت صمیم گیری های چند معیاره

307. مدل یكپارچه آلودگی هوا، كاربری زمین و تقاضای حمل و نقل در مناطق شهری ابزاری برایارزیابی پروژههای حمل و نقلی و شهرسازی (مطالعه موردی شهر تهران)

308. مدلسازی تعداد تصادفات وسایل نقلیه در راههای استان تهران و تعیین وزن علت وقوع تصادف در ساعات شبانه روز

309. مدلسازی تغییرات نرخ كرایه جابجایی مسافر در حمل ونقل جاده ای

310. مدلسازی حركت در دوربرگردان با كمك مدل NaSch (مطالعه موردی دوربرگردان تقاطع استاد معین- دامپزشكی)

311. مدلسازی شبكه یكپارچه كالا و حل آن با الگوریتم مورچگان

312. مدلسازی و تحلیل ریسك مبتنی بر شبیه سازی مونتكارلو در بررسی گزینه های مختلف راه سازی

313. مدلی برای كاهش زمان انتظار مسافران در ایستگاه های متقاطع خطوط متروی تهران

314. مدیریت حمل و نقل هوایی در شرایط نامساعد جوی

315. مدیریت ریسك در حمل و نقل مواد خطرناك مبتنی بر مدلهای تصمیم گیری چند معیاره در شرایط عدم قطعیت

316. مدیریت و برنامه ریزی اقدامات ایمن سازی راه با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی در محیط فازی

317. مروری بر معماری سیستم های خودكار جاده ای

318. مسئله مسیریابی وسیله نقلیه: مبانی نظری، مروری بر ادبیات و افق های پیش رو

319. مسئولیت مدنی رانندگان در تصادف با عابرین پیاده (تحلیل حقوقی ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389)

320. مسیریابی بهینه سیستمهای اتوبوس رانی داخل شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیك

321. مسیریابی خودروهای حامل مواد خطرناك در شبكه معابر شهری (مطالعه موردی؛ شهر تهران)

322. مطالعه ی ایمنی سواره با توجه به تاثیر منظر شهری به روش پردازش تصویر نمونه ی موردی (شبدری بزرگراه شیخ فضل الله شمال، خروجی بزرگراه حكیم - غرب تهران)

323. معرفی خط ویژه موتورسوار در تقاطعات چراغدار

324. معرفی و مقایسه روشهای تعیین سرفاصله در حمل و نقل همگانی

325. معماری سیستم هوشمند و مجازیِ پایشو سرویس دهی مراكز خدمات توریستی و اتومبیل كرایه

326. مقایسه استفاده از شاخصهای زمان تاتصادف و سرفاصله زمانی در سیستم های جلوگیری از تصادف

327. مقایسه ای رفتار عبور كودكان دبستانی از خیابان بین سالهای 91-1389 و تاثیر آموزشهای ترافیكی بر رفتارآنها

328. مقایسه دو سیستم خطوط وسائل نقلیه با ظرفیت بالا H.O.V برگشت پذیر و هم جهت در بزرگراهها- مطالعه موردی بزرگراه شهید همت تهران

329. مقایسه روش شبیه سازی مونت كارلو و روش محتمل ترین حالت، در برآورد قابلیت اطمینان در شبكه حمل و نقل

330. مقایسه سه راهكار محدوده ممنوعه ترافیك، طرح تردد نوبتی و قیمت گذاری تراكم بر روی ترافیك شهر تهران

331. مقایسه مدل شبكه عصبی و مدل دوجمله ای منفی در برآورد تعداد تصادفات آزادراههای برونشهری با تكیه بر عوامل جاده ای(مطالعه موردی)

332. مقایسه نتایج تحلیل منفعت – هزینه با تحلیل چند معیاره در سرمایه گذاری در زمینه حمل و نقل شهری

333. مقایسه ی اهمیت كالیبراسیون و انتخاب مدل در دقت پیش بینی الگوی تصادفی ترافیك ایستا در شبكه های حمل و نقل شهری

334. مكان یابی مراكز خدمات رسانی اضطراری با شرایط عدم قطعیت

335. مكان یابی و اولویت بندی احداث گذرگاه های غیرهمسطح عابرین پیاده به كمك روشهای فراابتكاری

336. نحوه برآورد تعداد توقف گاههای هواپیماها و سطح پیشگاه فرودگاه (مطالعه موردی-فرودگاه ساری)

337. نقش مدلسازی عابرپیاده به منظور امكان سنجی ایجاد پیاده راه با استفاده از نرم افزار LEGION (مطالعه موردی خیابان بهار)

338. نگاهی به توسعه پایدار درحمل و نقل ریلیدر برخی از كشورهای جهان

339. واكاوی روشهای تصمیم گیری چند معیاره AHP و FAHP به منظور جانمایی تابلوهای پیام متغیر (VMS) در محیط GIS

340. وزندهی پارامترهای موثر در انتخاب سامانه ی حمل ونقل عمومی مناسب برای دسترسی به فرودگاه بین المللی ساری در شرایط تصمیم گیری فازی

341. وندالیسم در حمل و نقل عمومی

342. هزینه خارجی گرمایش جهانی ناشی از تردد در راه های اصلی كشور

343. هزینه های خارجی حمل بار در تهران

344. هوای بارانی خطرناكتر از هر نوع شرایط جوی در تصادفات

345. هوشمند سازی خودروها جهت نظارت ومدیریت در امرتردد ، ثبت تخلفات ، كنترل سرعت بصورت اتوماتیك و هوشمند سازی چهارراه ها ومعابر یك طرفه ، اجازه ورود به محدوده های طرح و ترافیك بطور اتوماتیك و محدود كردن حركت خودرو در صورت نبستن كمربند راننده وثبت عملیات خودرو در حال حركت

346. هوشمندسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران با بكارگیری AVL

347. A COMPARATIVE APPROACH TO EVALUATE THE EFFICIENCY OF PUBLIC AND PRIVATE TRANSPORT SYSTEMS IN THE PRESENT URBAN SCENARIO OF THE METROPOLIS OF KOLKATA

348. A New Modeling Framework to Minimize Greenhouse Gas Emission in Bi-Objective Multi-modal Transportation Network

349. An Advance Modeling and Control Strategy for a Real Freeway

350. An integrated plan for optimization of fuel consumption- a case study

351. Analysis of Child Pedestrian Accidents in Relation to Spatial and Temporal Attributes- A Case Study of Karachi

352. Availability and Accessibility Assessment of Public Transit System

353. Comparison of the1st and 2nd Orders of Reliability Method in Determination of the length of Speed Change Lanes

354. Developing Multi-objectiveModel for Multi-commodity Capacitated Arc Routing with Uncertainty in Demands

355. Development of an Automatic Land Use Extraction System in Urban Areas using VHR Aerial Imagery and GIS Vector Data

356. Driving in Iran and the UK – Drivers’ Perception

357. Evaluating different environmental indicators in urban transportation in order to rank environmental indicators considering in sustainable development of public transportation

358. IMPACTS OF LEAD VEHICLE CLASS ON DRIVER’S FOLLOWING BEHAVIOUR

359. International Freight demand forecast of Tajikistan Railway Feasibility Study Project

360. Investigation of exhaust emission factors based on vehicle models

361. Modeling of lead and cadmium density in the soil of urban roadside using traffic parameters

362. Modelling Driver Reaction in Crash Situations

363. Motorcyclists Head Injuries Prevention Strategies (A Case Study of Tehran Province)

364. Numerical Simulation of CO dispersion in Northern-Koohsar Mahdi urban tunnel in Shiraz

365. Offering a New Model to Evaluate the Impacts of Management Policies on the Efficiency of Bus Rapid Transit System (Case Study: Tehran, Iran)

366. On-Road Vehicle Emissions Forecast Using IVE Simulation Model

367. PERCEPTIONS ABOUT THE TRAFFIC SAFETY AMONG THE TAXI MOTORCYCLISTS AND THEIR PASSENGERS IN PHAYATHAI DISTRICT, BANGKOK

368. Proposing Simulation Model for Traffic of Urban Network Intersections Using Scheduled Traffic Lights

369. Psychological factors influencing young Iranian’s traffic behavior: driving in speed and using pedestrian signal crossing

370. Railroad Performance enhancement through Effective Maintenance Planning

371. Risk assessment in special events

372. The development strategy of Pasdaran Boulevard based on the Transit-Oriented corridor

373. The effect of traffic safety culture on the frequency of driving fatalities

374. Time-VaryingMulti-Criteria Decision Making Model for Iranian National Plan for Intelligent Transportation Systems Architecture

375. TRAFFIC RISK PERCEPTIONS IN A GHANAIAN PUBLIC

376. Using Extent Analysis Method for Risk Assessment of Road Network in Hazmat Transportation

377. VANET-based Vehicle Priority Scheduling System at Multi Intersection

378. Vehicle Routing Problem for Medical Supplies in Large-scale Emergency with Multiple Depot and Split Deliveries


نقل از سیویلیکا
آخرین ویرایش: دوشنبه 9 تیر 1393 03:57 ب.ظ

 
پنجشنبه 19 مهر 1397 07:48 ق.ظ

You revealed this really well!
levitra 10 mg kopen buy 10 mg levitra vardenafil 20mg levitra online levitra prices levitra 20 mg bayer prezzo levitra without a doctor prescription buy 10 mg levitra levitra generic levitra 20 mg
سه شنبه 10 مهر 1397 05:22 ق.ظ

You suggested that effectively.
wow cialis tadalafil 100mg cilas buy cialis uk no prescription prezzo cialis a buon mercato opinioni cialis generico how does cialis work cialis reviews cialis baratos compran uk buy cialis online cheapest comprar cialis navarr
یکشنبه 8 مهر 1397 02:57 ق.ظ

Reliable content. Regards!
cialis ahumada cialis 20 mg best price cialis therapie cialis dosage amounts cialis super acti cialis generico postepay click now cialis from canada cialis 05 cialis generika in deutschland kaufen warnings for cialis
شنبه 31 شهریور 1397 05:07 ب.ظ

You suggested this really well!
northwestpharmacy canada drug buy vistagra usa pharmacy canada best canadian online pharmacy canada rx canadian pharmacy canadian pharmacy canadian pharmacy viagra northwest pharmacies in canada
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:44 ب.ظ

You suggested this adequately!
sialis only now cialis for sale in us cialis ahumada cialis 5 mg funziona cialis pills boards buy cialis online cheapest acheter cialis meilleur pri prescription doctor cialis canadian discount cialis viagra or cialis
سه شنبه 27 شهریور 1397 03:35 ب.ظ

You explained this adequately!
5 mg cialis pharmacie en ligne only best offers 100mg cialis price cialis wal mart pharmacy the best site cialis tablets il cialis quanto costa purchase once a day cialis cialis kaufen wo cialis sale online cialis generika in deutschland kaufen cialis 5 mg funziona
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:45 ب.ظ

You actually said that exceptionally well.
trusted pharmacy canada canadian pharmacy world canada medication cost trusted pharmacy canada buy viagra now prescriptions from canada without trust pharmacy canada reviews canada online pharmacies for men buy viagrow canadian pharmacy
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:06 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
buying viagra online safe to buy viagra online sildenafil buy viagra safely online canadian pharmacy where to buy generic viagra online is it legal to buy viagra online from canada cheap generic sildenafil buy sildenafil online uk where can you buy viagra online
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:25 ب.ظ

Amazing tips. Regards!
we like it cialis price cialis great britain generic cialis pro dose size of cialis cilas we like it safe cheap cialis get cheap cialis cialis generico in farmacia cialis 5 mg schweiz walgreens price for cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:22 ق.ظ

You actually stated it very well.
buy viagra super active canadian viagra buy viagra 100mg buy viagra now online buy viagra sildenafil viagra pharmacy viagra cheap viagra viagra pharmacy viagra safest place to buy viagra online how do you buy viagra where can i buy viagra without a prescription
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:50 ق.ظ

With thanks, Plenty of knowledge.

walgreens price for cialis cialis italia gratis cialis lowest price cialis free trial buy cialis sample pack we recommend cheapest cialis side effects of cialis cialis 5 mg funziona cialis kaufen bankberweisung cialis pills price each
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:22 ب.ظ

Nicely put. With thanks.
ou acheter du cialis pas cher safe dosage for cialis cialis side effects dangers cialis flussig cialis prices in england cialis authentique suisse canadian discount cialis when will generic cialis be available warnings for cialis prix de cialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:58 ق.ظ

Regards, I enjoy this.
buying viagra online forum safest place to buy viagra generic viagra buy online buy generic sildenafil sildenafil uk buy buy price viagra buy viagra pills honest place to buy viagra viagra online purchase viagra online with a prescription
جمعه 17 فروردین 1397 08:38 ب.ظ

Thank you, Valuable information.
we like it cialis price cialis super kamagra cialis price in bangalore tadalafil tablets cialis rckenschmerzen cialis manufacturer coupon brand cialis nl we like it cialis price side effects for cialis prices for cialis 50mg
جمعه 3 فروردین 1397 05:19 ب.ظ

You've made your position quite well.!
buy cialis online cheapest cilas cipla cialis online buy cialis online nz price cialis per pill tadalafil low cost cialis 20mg how much does a cialis cost cialis taglich cialis for daily use
دوشنبه 28 اسفند 1396 12:07 ق.ظ

Kudos. Helpful stuff!
how much does a cialis cost prices for cialis 50mg dosagem ideal cialis cilas calis cialis pills cialis for sale the best site cialis tablets cialis savings card cialis prezzo al pubblico
دوشنبه 27 شهریور 1396 11:57 ب.ظ
What's up to all, how is all, I think every one is getting more from this web page, and your views are pleasant for new people.
سه شنبه 14 شهریور 1396 08:48 ق.ظ
This is my first time pay a visit at here and i am really happy to read all at single place.
سه شنبه 17 مرداد 1396 05:30 ق.ظ
I'm now not sure the place you're getting your info, but great topic.
I needs to spend a while learning much more or understanding more.
Thank you for fantastic information I used to be on the lookout for this info
for my mission.
شنبه 14 مرداد 1396 05:16 ق.ظ
I every time spent my half an hour to read this web site's articles everyday along with a mug of
coffee.
جمعه 13 مرداد 1396 02:22 ب.ظ
Hey very nice blog!
شنبه 7 مرداد 1396 06:43 ق.ظ
My partner and I stumbled over here from a different page and thought I might
check things out. I like what I see so now i'm following
you. Look forward to exploring your web page yet again.
جمعه 19 خرداد 1396 05:41 ق.ظ
How does titan gel review turn?
Titan gel vietnam
The $ttnglvn767 unequalled substance delivered the expected impression fifty-fifty if obtained with
crude methods or victimised on an irregular basis.

Thanks to the forward-looking methods of fashioning the excerpt
and its combination with many rude dynamic substances,
the creators of "Titan gel" managed to attain an impressive leave!
چهارشنبه 3 خرداد 1396 08:57 ب.ظ
Смотрите лучше здесь:
ландшафтный дизайн; Norris,
https://goo.gl/E9yufd
ландшафтный дизайн (Norris)
https://goo.gl/eoFBL8
ландшафтный дизайн - Norris,
https://goo.gl/OkqVdY
سه شنبه 22 فروردین 1396 02:16 ب.ظ
Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not
seeing very good gains. If you know of any please share.
Many thanks!
سه شنبه 22 فروردین 1396 06:29 ق.ظ
Hey! I'm at work surfing around your blog from my new iphone!
Just wanted to say I love reading through your blog
and look forward to all your posts! Carry on the excellent work!
دوشنبه 21 فروردین 1396 05:41 ق.ظ
We stumbled over here different web page and thought I might check things out.
I like what I see so i am just following you. Look forward to looking at your web page for a second time.
جمعه 18 فروردین 1396 03:29 ب.ظ
Hello friends, good article and nice urging commented at this place, I am
actually enjoying by these.
دوشنبه 14 فروردین 1396 09:19 ب.ظ
Hi there, all is going well here and ofcourse every one is sharing facts,
that's genuinely good, keep up writing.
یکشنبه 13 فروردین 1396 10:11 ق.ظ
I think this is one of the most significant info for
me. And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The site style is wonderful, the articles is really excellent : D.
Good job, cheers
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30